edukacja

{O!powiedz mi o tym}

Storytelling

Warsztaty storytellingowe zostały zrealizowane w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, akcja Mobilność kadry edukacji dorosłych.

W pierwszym etapie projektu zespół złożony z siedmiu edukatorek wziął udział w specjalnie przygotowanym szkoleniu storytellingowym organizowanym przez Mezrab Storytelling School w Amsterdamie i prowadzonym przez wyjątkowych specjalistów: Raphaela Rodana i Sahanda Sahebdivaniego. Jego celem było poznanie różnorodnych narzędzi storytellingowych, nabycie otwartości i swobody wypowiedzi oraz konkretnej wiedzy na temat budowania i struktury opowieści. Dodatkowo uczestniczkom zależało na rozwoju kreatywności i autoprezentacji oraz podniesieniu kompetencji komunikacyjnych w zakresie narracji.

Podczas wizyty studyjnej w Stedelijk Museum w Amsterdamie edukatorki pracowały nad własnymi opowieściami wokół obiektów wizualnych w przestrzeni wystaw stałych i czasowych, poznały też techniki storytellingowe oraz zadania aktywizujące z udziałem publiczności. Dzięki temu miały okazję porozmawiać z mieszkańcami i poćwiczyć storytelling w przestrzeni publicznej. Czas spędzony w Amsterdamie okazał się dla całego Działu Edukacji i Upowszechniania wyjątkowo inspirujący.

Drugim etapem projektu był job shadowing, czyli nauka poprzez obserwację, w Cubitt Gallery, partnerskiej galerii w Londynie. Cubitt to stowarzyszenie artystów, edukatorów i kuratorów, które skupia się na edukacji poprzez sztukę i ma bardzo dobrze rozwinięte metody pracy z różnymi grupami dorosłych, od wielu lat współpracuje też z wieloma organizacjami lokalnymi. Celem tego etapu była wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i narzędzi z instytucją pracującą na co dzień z przedstawicielami społeczności lokalnych, widzami dorosłymi i osobami z grup defaworyzowanych. Podczas tego etapu edukatorki miały okazję poznać strategię działalności edukacyjnej Cubitt Gallery, aktywnie uczestniczyć w warsztatach dla osób dorosłych prowadzonych przez artystów oraz spotkać się z edukatorami w St Lukes Community Centre i Peel Centre. Każda z edukatorek pozyskała zasób wiedzy na temat procedur i procesu tworzenia sieci lokalnych instytucji i organizacji, w tym w szczególności placówek pomocowych i społecznych oraz oświatowych. W ramach wymiany dwie edukatorki z galerii Cubitt zostały zaproszone na rewizytę studyjną do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Podsumowaniem zdobytych doświadczeń i kompetencji było ich zastosowanie w praktyce spotkania, oprowadzania i warsztaty dla grup osób dorosłych. Trzeci etap, realizowany od stycznia do maja 2019 roku, zakładał wykorzystanie nabytej wiedzy z zakresu narracji oraz zasobu metod zaobserwowanych w zagranicznych instytucjach. Metoda storytellingu stała się kluczowa w tworzeniu scenariuszy działań i komunikacji z odbiorcą.

Ważnym elementem działań edukacyjnych od zawsze były działania partycypacyjne, włączające dorosłych do aktywnego, twórczego działania. W swojej codziennej pracy edukatorki zauważyły, że niezależnie od grupy odbiorców oraz używanego języka, szczególnie istotna w kontakcie, pracy i przekazie informacji jest narracja. Stąd powstał pomysł, żeby wypracować nowe metody kształtowania kompetencji językowych i narracyjnych oraz wdrożyć je w kontakcie i pracy z osobami dorosłymi.

Formalnie projekt zakończył się 31 maja 2019, ale cały czas jest kontynuowany i mamy nadzieję, że będzie również w przyszłości. Dział Edukacji i Upowszechniania będzie opowiadać, zapraszać widzów do doświadczania sztuki i kreowania swoich historii.

Polecamy wszystkim stworzenie swojego projektu i skorzystanie z szansy danej przez Erasmus+. I oczywiście: serdecznie zapraszamy do Ujazdowskiego! Z przyjemnością O!powiemy Wam o tym!

Projekt dofinansowany w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, akcja Mobilność kadry edukacji dorosłych