open call

ReDirecting: East Gościnność  rezydencje i seminarium kuratorskie w 2018

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie zaprasza kuratorów, organizatorów, badaczy oraz menadżerów pracujących w obszarze sztuki współczesnej do wzięcia udziału w miesięcznym programie rezydencyjnym.
  • Rezydencje kuratorskie ReDirecting: East to platforma realizacji badań i spotkań kuratorów, reprezentantów najciekawszych oddolnych inicjatyw i organizatorów działań artystycznych z całego świata, zapoczątkowana w 2013 roku przez program rezydencji Ujazdowskiego.

 • Pojęcie re-directing, reorientacji odnosi się tutaj do starań zmierzających do ułatwienia współpracy pomiędzy poszczególnymi inicjatywami artystycznymi, której nie było dotychczas okazji nawiązać z powodu uwarunkowań geopolitycznych. ReDirecting: East to seria warsztatów opartych o ideę wzajemnego przekazywania wiedzy, seminariów dotyczących kuratorowania, a także okazja do przeprowadzenia badań i działań w terenie, w których udział weźmie czworo (do sześciorga) gości zaproszonych na rezydencję, zespół Ujazdowskiego oraz lokalni uczestnicy projektu. Program rezydencji kuratorskich jest również punktem wyjścia do dalszej współpracy pomiędzy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz innymi zainteresowanymi organizacjami, kuratorami i badaczami w kolejnych latach.

  • Od rezydentów oczekujemy wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących artystycznych i społeczno-politycznych kontekstów ich pracy i badań, a także przygotowania się i zaangażowania w tegoroczną tematykę  gościnność.

 • Pojęcie gościnności wywodzi się od łacińskiego słowa hospes, które oznacza zarówno tego, kto podejmuje w swym domu obcego, jak i gościa, wędrowca, obcego. Tu właśnie pojawia się dwuznaczność, która nie pozwala rozstrzygnąć o podziale ról. Gość może wnieść coś nowego, ale i zburzyć istniejący porządek. On zatem, pozwalając się powitać w domu gospodarza, sam ofiarowuje gościnność; nawiedzając dom gospodarza, przejmuje nad nim symbolicznie panowanie. Z tego względu łacińskie słowo hostis oznacza zarówno przybysza, obcego, jak i wroga. Tę niejednoznaczność dostrzegł i szczegółowo opisał Jacques Derrida. Zaproponował również neologizm hostipitalité   wrogościnność który uwidacznia wspomnianą ambiwalencję.

  • Przez pryzmat gościnności będziemy przyglądać się współczesnym praktykom artystycznym i kuratorskim zakorzenionym we współczesnym świecie i nastawionym na jego obserwację, zrozumienie i zmianę. Zadamy pytanie o skuteczność sztuki i będziemy analizować to zagadnienie na tych wszystkich polach, gdzie przecina się ona z aktywizmem, działaniami o charakterze społecznym, artystycznym, badawczym, edukacyjnym.

 • W kontekście programów rezydencyjnych gościnność jest nie tylko kluczową ideą, ale stanowi punkt wyjścia dla tego typu inicjatyw, spotykając się z takimi pojęciami, jak podróż, dom czy otwartość i udomowienie.

  • Nasuwa się nam również pytanie o znaczenie gościnności w czasach wzrostu nastrojów nacjonalistycznych i szerzenia się populistycznego języka odwołującego się do podziału na myobcy. W czasach, gdy kwestia granicy domostwa, granicy państwowej, praw regulujących przepływ obcokrajowców, wreszcie praw, jakimi objęci zostają uchodźcy czy migranci ekonomiczni jest wyjątkowo paląca i prowadzi do podziałów społecznych, warto wrócić do idei gościnności i paradoksu, który ujawnia się w samym pojęciu.  

 •  

 • Termin miesięcznej rezydencji:

  • 3 czerwca 8 lipca 2018

 • Termin nadsyłania zgłoszeń:

  • 25 lutego 2018

 • Wynik naboru zostanie ogłoszony do:

  • 18 marca 2018

 •  

 • Decyzję o wyborze konkretnych kandydatów podejmiemy na podstawie oceny ich dotychczasowego dorobku oraz planów odnoszących się do wykorzystania doświadczeń zdobytych w trakcie rezydencji w pracy z artystami w miejscu działalności uczestników. Przez wzgląd na założenia programu, którego celem jest stworzenie możliwości współpracy wykraczającej poza ramy obowiązującej polityki kulturalnej, kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim na tyle sprawnie, aby funkcjonować niezależnie i swobodnie komunikować się z zespołem Ujazdowskiego oraz z pozostałymi rezydentami.

 •  

 • Oferujemy:

 •  prywatną przestrzeń łączącą funkcje mieszkania i pracowni (dla artystów spoza Warszawy),
 •  stypendium w wysokości 4 000 zł netto,

 • zwrot kosztów podróży,

 • dostosowany do uczestników program, składający się z wykładów, prezentacji i wizyt studyjnych w Warszawie oraz poza tym miastem,

 • końcowe seminarium, stanowiące kolektywną prezentację opracowaną przez uczestników w czasie rezydencji.

 •  

 • Uwaga: nie pokrywamy kosztów opłat wizowych ani ubezpieczenia, wymaganego w aplikacji o wizę.

 •  

 • Jak aplikować?

  • Elektroniczną aplikację w języku angielskim należy przesłać w jednym dokumencie na adres email: opencall@u-jazdowski.pl (zalecany format: pdf).

  •  

 • Aplikacja powinna zawierać:

  • informację na temat doświadczenia zawodowego w postaci portfolio, zawierającego opisy maksymalnie pięciu projektów,

  • list motywacyjny,

  • propozycję tekstu naukowego (do 300 słów), opisującą przedmiot planowanej prezentacji w odniesieniu do tematu gościnność". Prezentacja stanie się częścią seminarium, mającego miejsce podczas rezydencji RDE,

  • CV kandydata,

  • portfolio należy opisać według schematu: imię_nazwisko_application.pdf

 • Termin nadsyłania zgłoszeń
  • 25/02/2018
Otwarte nabory a
Projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Warszawy.