04

Open Place (Julia Kosterieva i Jurij Kruchak)

Fresh Market
warsztat linorytniczy

Open Place to platforma artystyczna tworzona przez dwójkę artystów z Ukrainy. Podczas swoich rezydencji w Ujazdowskim współpracowali oni z warszawską społecznością imigrantów zarobkowych zza wschodniej granicy (Białoruś, Ukraina). Pogłębiony research, seria warsztatów i spotkań oraz kilkadziesiąt spisanych historii posłużyły im do stworzenia serii plakatów. Dokumentacja ich pracy jest dostępna w przestrzeni Intervalo-Escola (02), a w przestrzeni wystawy działa warsztat linorytniczy miejsce spotkań, dyskusji i kolektywnej pracy artystów, poetów i publiczności nad wspólnym wierszem dotyczącym sytuacji imigrantów i jego odwzorowaniem w technice linorytu.

Kondycja imigranta zaobserwowana przez Open Place paradoksalnie jest od lat niezmienna i niezależna od kontekstów kulturowych. Pierwszym zagadnieniem, które wyłoniło się w trakcie badań, było poszukiwanie lepszej przyszłości, pytanie, na ile zmiana kontekstu umożliwia ją. Druga sprawa to praca fizyczna wykonywana przez przybyszów z krajów niżej rozwiniętych. Tu oddana jest w formie wspólnej pracy twórczej. W jej trakcie
przedyskutowane zostaną najważniejsze tematy i wypracowane zostanie jedno stanowisko. Tematy brane na warsztat wyłoniły się w trakcie badań, a wśród najważniejszych trzeba wymienić przemoc psychologiczną, niestabilność zajmowanej społecznie pozycji, lęk, brak umocowania społecznego, samotność, konieczność upodmiotawiania się od nowa i zdefiniowania swojej tożsamości, łamanie praw pracowniczych i praw człowieka, ukorporacyjnienie stosunków międzyludzkich. Czy grupa może sformułować jeden manifest, wypracować wspólną hierarchię wartości i wytyczyć priorytety ponad subiektywnymi preferencjami?

Realizacja ta próbuje przekuć kontekst i osobiste doświadczenie w formę uniwersalnego manifestu, zrozumiałego dla szerokiej publiczności. Eksploruje i poszerza model kolektywnego autorstwa jako serii pochodzących z różnych źródeł impulsów, które w toku dyskusji układają się we wspólny komunikat. Celem wspólnej pracy, do której zaproszony jest każdy odwiedzający wystawę, jest integracja problemów, tematów, kwestii kontrowersyjnych, różnych punktów widzenia w jeden utwór. Swoją propozycję artyści postrzegają jako próbę wypracowania uniwersalnego narzędzia dialogu, wzmacniającego zaangażowanie obywatelskie.

Julia i Jurij we współpracy z polskimi poetami Mają Staśko i Michałem Kasprzakiem przeprowadzą otwarte warsztaty z publicznością w przestrzeni wystawy 2022 oraz 2829 października.

http://u-jazdowski.pl/program/wystawy/gotong-royong-/julia-kosterieva-i-nbsp-jurij-kruchak-maja-stasko-aneta-kaminska-i-nbsp-michal-kasprzak

Open Place: Julia Kosterieva i Jurij Kruchak (Ukraina)

Jurij Kruchak studiował scenografię w Państwowej Akademii Sztuki w Charkowie, projektowanie środowiskowe w Państwowej Akademii Wzornictwa i Sztuki w Charkowie. Odbył studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa Państwowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie. Julia Kosterieva studiowała scenografię w Państwowej Akademii Sztuki w Charkowie, grafikę w Państwowej Akademii Wzornictwa i Sztuki w Charkowie. Odbyła studia podyplomowe w Państwowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie. Kruchak i Kosteriewa pracują w przestrzeni publicznej, tworząc wspólnotę artystów i publiczności, której zachowania pomagają interpretować i uwidaczniać struktury społeczne. Odnoszą się do relacji między artystą a publicznością. Jako kuratorzy i organizatorzy łączą twórczą i odbiorczą stronę świata sztuki w historii własnego życia.
W 1999 roku uruchomili platformę artystyczną Open Place, której celem jest pogłębianie badań twórczych oraz tworzenie powiązań między procesem artystycznym i rozmaitymi warstwami nowoczesnego społeczeństwa. Sztukę definiują jako przestrzeń, w której przecinają się procesy artystyczne, społeczne i polityczne, a celem platformy jest dystrybucja specyficznej formy równości i wyzwolenia, poszerzanie granic sztuki, angażowanie nowych grup ludzi w procesy twórcze i ustanawianie owocnego dialogu między społeczeństwem a twórcami.
www.openplace.com.ua

Numery przyporządkowane uczestnikom/projektom w opisie, odpowiadają numerom na mapie wystawy.