• Rezydencje stanowią ważny obszar działalności Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Od 2002 roku gościliśmy w Warszawie ponad trzysta osób związanych ze sztuką kuratorów i kuratorek, artystów i artystek, badaczy, badaczek, edukatorów, edukatorek i kolektywów twórczych z ponad pięćdziesięciu krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki.

 •  

 • Rezydencje: nasza wizja

  • Przede wszystkim artysta!

   • Kładziemy nacisk na bezpośrednią współpracę między rezydentami a instytucją. Staramy się podążać za indywidualnymi (lub grupowymi) pomysłami rezydentów i rezydentek, wspierając ich badania artystyczne i pomagając realizować pomysły. Nasi rezydenci współpracują z kuratorami i kuratorkami, koordynatorami i koordynatorkami projektów oraz promocji i komunikacji. Mają również dostęp do zasobów produkcyjnych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

  • Badanie to testowanie

   • Wspieramy eksperymenty, pozwalając rezydentom i rezydentkom inicjować i testować ich propozycje. Wierzymy w praktyki artystyczne, które mogą doprowadzić do rezultatów wykraczającyh poza logikę prezentacji w przestrzeni white cube. Uważamy, że czas poświęcony na zrozumienie, nawiązanie kontaktu, zainspirowanie się czy zmianę zdania jest tak samo wartościowy jak praca nad wystawą. Oferujemy więc czas i miejsce, a nie nieprzekraczalne terminy.

  • Prezentacja to nie tylko wystawa

   • Rezydencje postrzegamy jako medium dla praktyki artystycznej pozwalające na poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. W efekcie nasi rezydenci tworzą projekty skierowane do różnych publiczności i uczestników: performanse, projekty zaangażowane społecznie, prace wideo, wykłady, a także mniej formalne sytuacje, jak wspólne kolacje czy rozmowy.

  • Mapowanie Warszawy i angażowanie jej mieszkańców

   • Działania naszych rezydentów i rezydentek są często mocno zakorzenione w kontekście Warszawy. Nasi goście mapują miasto i wchodzą z nim w wielopłaszczyznowy dialog, angażując mieszkańców w proces twórczy.

  • Dyskusja i wymiana wiedzy

   • Wierzymy, że nauka i artystyczny eksperyment zyskują dzięki mobilności twórców i twórczyń, współpracy z instytucjami i elastyczności procesów.

 •  

 • Tworzenie programu rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

  • Od 2002 roku stale rozwijamy i redefiniujemy nasz program rezydencji, dbając o krytyczną refleksję nad potencjałem rezydencji jako praktyki artystycznej i instytucjonalnej. Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie, by wdrażać odważne programy, odpowiadające nieustannie zmieniającym się relacjom między twórcami, organizacjami a społeczeństwem. W ramach tych programów artyści i kuratorzy mają możliwość prowadzenia badań i eksperymentowania w wybranych przez siebie obszarach.

  •  

 • Linie tematyczne rezydencji

  • Rezydencje w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to kilkumiesięczne interdyscyplinarne pobyty artystyczno-badawcze o zakresie tematycznym ustalanym indywidualnie między rezydentem lub rezydentką a kuratorem lub kuratorką. Współpraca z rezydentami opiera się na dwóch liniach tematycznych zaplanowanych dla programu na kilkuletnie okresy.

  • Gościnność to hasło linii tematycznej realizowanej od 2018 roku. Rezydencje i badania kuratorskie w jej ramach poświęcone są nieformalnym i opartym na trosce relacjom zarówno w kontekście instytucjonalnym sztuki, jak i w różnych środowiskach społecznych.
  • Od 2015 przyglądamy się performansowi jako jednej z odpowiedzi na format rezydencji artystycznej. Interesują nas praktyki artystyczne, w których porzucony zostaje prymat obiektu na rzecz procesualności, intermedialności, efemeryczności. 
  • Udział w tych programach nie opiera się na otwartym naborze. Artyści i artystki są zapraszani na rezydencje przez kuratorki i kuratorów Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski lub na podstawie rekomendacji instytucji partnerskich.
 •  
 • Rezydencje kuratorskie

  • ReDirecting: East to adresowana do sześciorga kuratorów i kuratorek miesięczna rezydencja i seminarium badawcze. Jej uczestniczki i uczestnicy wymieniają się doświadczeniami i wiedzą, biorą udział w rozbudowanym programie wizyt studyjnych oraz prowadzą badania kuratorskie w obrębie zaproponowanych tematów przewodnich. W poprzednich latach były nimi GościnnośćPowstawanie twórczych zbiorowości.

  • Pojęcie redirecting (przekierowanie) odnosi się tu do potrzeby ułatwiania współpracy między inicjatywami artystycznymi, które z uwagi na okoliczności geopolityczne mają utrudnioną możliwość kontaktu. Program ma wymiar globalny i nie jest ograniczony geograficznie.

  • Program ReDirecting: East  prowadzimy od 2013 roku; otwarty nabór ogłaszany jest za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

 •  

 • Współpraca

  • Współpracujemy na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym z niezależnymi kuratorami, instytucjami artystycznymi, galeriami oraz partnerami instytucjonalnymi takimi jak szkoły, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze. Jesteśmy członkiem międzynarodowych sieci rezydencji Res Artis i ACCR.

  • Aktualni stali partnerzy, którzy finansują i współorganizują rezydencje w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski:

   • Miasto Stołeczne Warszawa

   •  

    •  

   • Akademie Schloss Solitude

   •  

   • Instytut Adama Mickiewicza

    •  
   • Miasto Ramallah

     •  

   • Instytut Ukraiński

    •  

   • Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia

    •  

   • Flanders State of the Art

    •  

   • Ambasada Królestwa Niderlandów