Rezydencje stanowią ważny obszar działalności Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Od 2002 roku gościliśmy w Warszawie ponad trzysta osób związanych ze sztuką – kuratorów i kuratorek, artystów i artystek, badaczy, badaczek, edukatorów, edukatorek i kolektywów twórczych z ponad pięćdziesięciu krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki.

 

Rezydencje: nasza wizja

Przede wszystkim artysta!

Kładziemy nacisk na bezpośrednią współpracę między rezydentami a instytucją. Staramy się podążać za indywidualnymi (lub grupowymi) pomysłami rezydentów i rezydentek, wspierając ich badania artystyczne i pomagając realizować pomysły. Nasi rezydenci współpracują z kuratorami i kuratorkami, koordynatorami i koordynatorkami projektów oraz promocji i komunikacji. Mają również dostęp do zasobów produkcyjnych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Badanie to testowanie

Wspieramy eksperymenty, pozwalając rezydentom i rezydentkom inicjować i testować ich propozycje. Wierzymy w praktyki artystyczne, które mogą doprowadzić do rezultatów wykraczającyh poza logikę prezentacji w przestrzeni white cube. Uważamy, że czas poświęcony na zrozumienie, nawiązanie kontaktu, zainspirowanie się czy zmianę zdania jest tak samo wartościowy jak praca nad wystawą. Oferujemy więc czas i miejsce, a nie nieprzekraczalne terminy.

Prezentacja to nie tylko wystawa

Rezydencje postrzegamy jako medium dla praktyki artystycznej pozwalające na poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. W efekcie nasi rezydenci tworzą projekty skierowane do różnych publiczności i uczestników: performanse, projekty zaangażowane społecznie, prace wideo, wykłady, a także mniej formalne sytuacje, jak wspólne kolacje czy rozmowy.

Mapowanie Warszawy i angażowanie jej mieszkańców

Działania naszych rezydentów i rezydentek są często mocno zakorzenione w kontekście Warszawy. Nasi goście mapują miasto i wchodzą z nim w wielopłaszczyznowy dialog, angażując mieszkańców w proces twórczy.

Dyskusja i wymiana wiedzy

Wierzymy, że nauka i artystyczny eksperyment zyskują dzięki mobilności twórców i twórczyń, współpracy z instytucjami i elastyczności procesów.

 

Tworzenie programu rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Od 2002 roku stale rozwijamy i redefiniujemy nasz program rezydencji, dbając o krytyczną refleksję nad potencjałem rezydencji jako praktyki artystycznej i instytucjonalnej. Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie, by wdrażać odważne programy, odpowiadające nieustannie zmieniającym się relacjom między twórcami, organizacjami a społeczeństwem. W ramach tych programów artyści i kuratorzy mają możliwość prowadzenia badań i eksperymentowania w wybranych przez siebie obszarach.

Linie tematyczne rezydencji

Rezydencje w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to kilkumiesięczne interdyscyplinarne pobyty artystyczno-badawcze o zakresie tematycznym ustalanym indywidualnie między rezydentem lub rezydentką a kuratorem lub kuratorką. Współpraca z rezydentami opiera się na dwóch liniach tematycznych zaplanowanych dla programu na kilkuletnie okresy.

Gościnność to hasło linii tematycznej realizowanej od 2018 roku. Rezydencje i badania kuratorskie w jej ramach poświęcone są nieformalnym i opartym na trosce relacjom zarówno w kontekście instytucjonalnym sztuki, jak i w różnych środowiskach społecznych.

Od 2015 przyglądamy się performansowi jako jednej z odpowiedzi na format rezydencji artystycznej. Interesują nas praktyki artystyczne, w których porzucony zostaje prymat obiektu na rzecz procesualności, intermedialności, efemeryczności. 

Udział w tych programach nie opiera się na otwartym naborze. Artyści i artystki są zapraszani na rezydencje przez kuratorki i kuratorów Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski lub na podstawie rekomendacji instytucji partnerskich.

Rezydencje kuratorskie

Re–Directing: East to adresowana do sześciorga kuratorów i kuratorek miesięczna rezydencja i seminarium badawcze. Jej uczestniczki i uczestnicy wymieniają się doświadczeniami i wiedzą, biorą udział w rozbudowanym programie wizyt studyjnych oraz prowadzą badania kuratorskie w obrębie zaproponowanych tematów przewodnich. W poprzednich latach były nimi GościnnośćPowstawanie twórczych zbiorowości.

Pojęcie re–directing (przekierowanie) odnosi się tu do potrzeby ułatwiania współpracy między inicjatywami artystycznymi, które z uwagi na okoliczności geopolityczne mają utrudnioną możliwość kontaktu. Program ma wymiar globalny i nie jest ograniczony geograficznie.

Program Re–Directing: East  prowadzimy od 2013 roku; otwarty nabór ogłaszany jest za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Współpraca

Współpracujemy na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym z niezależnymi kuratorami, instytucjami artystycznymi, galeriami oraz partnerami instytucjonalnymi takimi jak szkoły, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze. Jesteśmy członkiem międzynarodowych sieci rezydencji Res Artis i ACCR.

Aktualni stali partnerzy, którzy finansują i współorganizują rezydencje w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski:

  • Akademie Schloss Solitude
    •  

  • Instytut Adama Mickiewicza
 •  
  • Miasto Ramallah

    •  

  • Instytut Ukraiński

   •  

  • Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia

   •  

  • Flanders State of the Art

   •  

  • Ambasada Królestwa Niderlandów