deklaracja dostępności

 • Deklaracja dostępności serwisu Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski u-jazdowski.pl
  • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej u-jazdowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Data publikacji strony internetowej: 30 marca 2017.
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 27 września 2023.
  • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Język stron serwisu został właściwie określony w kodzie strony.
  • Tytuły stron zostały prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona posiada unikalny tytuł, tworzony w oparciu o ustalony wzorzec.

  • Konsekwentna i intuicyjna nawigacja została wdrożona w całym serwisie.

  • Nagłówki zostały prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.

  • Wyszukiwarka została prawidłowo zbudowana i opisana.

  • Wdrożona została nawigacja spójna i logiczna w całym serwisie.

  • Wymaganie dotyczące kontrastu zostało spełnione.

  • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

  • Strona internetowa nie spełnia wszystkich wymogów, ponieważ została utworzona przed wprowadzeniem przepisów. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zobowiązuje się zapewnić pełną dostępność strony u-jazdowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do 23 września 2020 roku.

  • Oświadczenie sporządzono dnia 31 marca 2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 •  
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
  • Osobą odpowiedzialną jest Rafał Filipowicz, adres poczty elektronicznej r.filipowicz@u-jazdowski.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 •  
 • Dostępność architektoniczna
  • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Jazdów 2, 00-467 Warszawa
  • Zamek Ujazdowski jest w ograniczonym stopniu dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością motoryczną.
  • Na parkingu znajdują się 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
  • Osoby posiadające ważne uprawnienia do bezpłatnego korzystania z miejsc dla osób niepełnosprawnych są zwolnione z opłaty za parkowanie
  • ​Istnieje możliwość podjazdu pod samo wejście – w takim przypadku prosimy o kontakt z portiernią przez interkom umiejscowiony przy szlabanie.
  • Do budynku prowadzą 2 wejścia, od zachodniej i od północnej strony Zamku Ujazdowskiego. Dla gości przeznaczone jest wejście od strony zachodniej.
  • Wejście od strony zachodniej umieszczone jest na poziomie terenu. Są to szklane drzwi, które otwierają się na zewnątrz. 

  • Kasa i punkt informacyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia, w holu głównym.

  • Kino mieści się na parterze w południowej części Zamku Ujazdowskiego. Aby do niego dotrzeć, należy wyjść z holu głównego przez szklane drzwi na dziedziniec, następnie skręcić w prawo, skorzystać z podjazdu i otworzyć drewniane drzwi. Obsługa jest zobowiązana do udzielenia pomocy w otwarciu obu drzwi. Kino mieści się po lewej stronie.

  • Wystawy mieszczą się na parterze w północnej części Zamku Ujazdowskiego oraz zajmują całe pierwsze piętro. Aby dostać się na wystawy, należy wyjść z holu głównego przez szklane drzwi na dziedziniec, następnie skręcić w lewo, skorzystać z podjazdu i otworzyć drewniane drzwi. Na wystawy na pierwszym piętrze można dostać się schodami z poręczami lub windą. 

  • Do księgarni można dostać się od strony wystawy lub z holu głównego, jednak do wejścia od strony holu głównego prowadzą schody niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.

  • Do kawiarni Instalacje Art Bistro można dostać się od strony kina lub z holu głównego, jednak do wejścia od strony holu głównego prowadzą schody niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.

  • Toalety, w tym toalety dla osób niepełnosprawnych, mieszczą się na poziomie -1 w południowej części Zamku Ujazdowskiego. Prowadzą do nich schody umieszczone po prawej stronie od wejścia do kina oraz winda umieszczona na wprost wejścia do kina, obok Instalacje Art Bistro.

  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz przewijak znajduje się także na pierwszym piętrze.

  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  •  

 • Działania edukacyjne
  • Program edukacyjny, towarzyszący wystawom, obejmuje oprowadzania  z audiodeskrypcją oraz warsztaty dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców. Szczegóły i opis programu dostępny jest w zakładce Edukacja.
   Dzięki finansowemu wsparciu MKiDN – w ramach programu Kultura Dostępna – w drugiej połowie 2020 roku został zrealizowany program AUT/ART. Sztuka współczesna stała się dla osób ze spektrum autyzmu platformą spotkania z artystami i edukatorami. W wyniku kooperacji tych grup, powstała instalacja Ten pokój chce, pozwalająca przybliżyć nam świat osób z autyzmem i uwrażliwić na ich potrzeby i odczucia.

   Wsparcie finansowe MKiDN umożliwia również realizację w drugiej połowie 2023 roku programu U-Bus. Jego zadaniem jest zwalczanie wykluczenia osób z utrudnionym dostępem do instytucji kultury. W tym celu szkołom podstawowym, także szkołom specjalnym i z oddziałami integracyjnymi z okolic Warszawy, zostaje udostępniony autokar. Uczniowie i pedagodzy uzyskują możliwość wzięcia udziału w warsztatach, oprowadzaniach tematycznych po wystawach czasowych oraz mogą – we własnym zakresie – skorzystać z ofert innych instytucji kultury.

   W ramach programu Kultura Dostępna powstał Spacerownik – przewodnik po obiektach artystycznych, które znajdowały się lub znajdują w najbliższym otoczeniu Zamku Ujazdowskiego. Spacerownik dostępny jest w formie papierowej mapy – do pobrania w punkcie informacyjnym w holu głównym Zamku Ujazdowskiego oraz jako audioprzewodnik w aplikacji Explainit – do pobrania z App Store lub Google Play. W audioprzewodniku istnieje możliwość wyboru opisu z audiodeskrypcją albo bez niej. Przewodnik pomaga w samodzielnym zwiedzaniu okolic Zamku Ujazdowskiego. Na jego podstawie organizowane są również oprowadzania i warsztaty dla grup.

   W razie pytań lub chęci udziału w wydarzeniach prosimy o kontakt z działem edukacji: edukacja@u-jazdowski.pl.