Klauzula informacyjna

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą w Warszawie, 00–467, Jazdów 2  
  • 2) inspektorem ochrony danych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest Pan Rafał Filipowicz, iod@u-jazdowski.pl, 510 160 777  
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f.
  • 4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jednostki i organy Administracji Publicznej oraz inne podmioty gospodarcze, z którymi Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą w Warszawie realizuje swoje zadania i obowiązki.
  • 5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie odrębnych umów w przypadku realizacji zadań i obowiązków Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą w Warszawie.
  • 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany do realizacji zadać oraz przez okres uszczegółowiony odrębnymi przepisami na podstawie których Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą w Warszawie przekazuje do strony trzeciej.
  • 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • 9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
  • 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  • 11) Adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newslettera Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz tematycznych list mailingowych w celu wysyłania zamówionych informacji – na podstawie zgody osoby zainteresowanej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia mailingu. Znajdzie Pani/Pan tam również link, dzięki któremu można całkowicie zrezygnować z otrzymywania mailingów z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
  • 12) W przypadku organizowania otwartych wydarzeń publicznych nie wymagane jest podawanie danych osobowych. W przypadku wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia, w celach promocyjnych i informacyjnych oraz realizacji sprawozdawczości finansowej np. dotyczącej programów edukacyjnych. Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami. Dane osób zakwalifikowanych na wydarzenia wymagające rejestracji przetwarzamy przez 2 lata od końca roku kalendarzowego. Dane pozostałych osób usuwamy niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, jednak nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym się ono odbyło. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres iod@u-jazdowski.pl.
  • 13) Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski przetwarza dane przedstawicieli mediów (dziennikarek, dziennikarzy, wydawczyń, wydawców itd.) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres redakcji, historię interakcji i publikacji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Muzeum oraz zarządzania relacjami. Dane przetwarzamy do końca działalności Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas informacji prasowych, proszę zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres iod@u-jazdowski.pl.