15

Imani Jacqueline Brown i Blights Out

Blights Out for President (Blights Out na prezydenta)
ogrodowe tablice reklamowe
Blights Out for Mayor (Blights Out na burmistrza)
wideo z kampanii crowdfundingowej 231
The Living Glossary (Żyjący słownik)
plakat


Zainteresowania Imani Jacqueline Brown obejmują sztukę i kulturę, historię i organizację społeczności. Jest współzałożycielką i liderką Blights Out, kolektywu artystów, aktywistów i architektów, którzy starają się zdemistyfikować i udemokratycznić system rozwoju mieszkalnictwa i uwidocznić przepisy, które doprowadziły do gentryfikacji Nowego Orleanu.

Blights Out for Mayor [Blights Out na burmistrza]

Dlaczego nasza przestrzeń publiczna zajmowana jest przez billboardy wciskające reklamy fanatycznych prawników, alkoholu, broni i polityków niemających programu politycznego? A gdyby billboardy były pustymi płótnami przeznaczonymi na społeczne wizje badanie historii, deklarowanie wartości, proponowanie przepisów i poszerzanie naszej wyobraźni? Blights Out zainicjowało dwa projekty: w 2016 Blights Out for President [Blights Out na prezydenta] i w 2017 Blights Out for Mayor [Blights Out na burmistrza], które przywłaszczają estetykę i strategie przestrzenne wyborczej propagandy, by stworzyć zestaw ogrodowych znaków reklamowych i roczny cykl obrotowych projektów billboardowych, wzywających do prawdy i pojednania, by naprawić gentryfikację. Jest to próba poszerzenia horyzontu naszej politycznej wyobraźni, wezwanie do rewizji stosunku społeczeństwa do nieruchomości, ziemi oraz pieniędzy. To nawoływanie do działania, wołanie o PutHousingFirst [MieszkalnictwoPriorytetem]. Ponieważ polityka i przepisy nie kończą się ani nie zaczynają przy urnach wyborczych.

The Living Glossary [Żyjący słownik]

We współczesnym społeczeństwie wiele słów, dających nam kiedyś prawo do zrobienia czegoś słów takich jak demokracjawolność zostało pozbawionych sensu, uległo zagmatwaniu lub służy jako narzędzie walki. Blights Out zakłada, że bez zgody co do znaczenia słów nigdy nie będzie możliwa wspólna analiza. The Living Glossary [Żyjący słownik] oferuje rozszerzone definicje słownictwa dotyczącego rozwoju mieszkalnictwa. Wykraczając poza definicje prawne lub oficjalne, Słownik zgłębia historyczne pochodzenie tych terminów, kontekst społeczno-polityczny, który je aktywizuje oraz historie mówione osób, których życie zostało naznaczone przez te pojęcia, dostarczając ludzkiej treści pojęciom i konceptom takim jak aukcja, problemy [ubogich dzielnic], społeczność, rozwój, gentryfikacja, własność. Przedstawiona tutaj aukcja jest pierwszą ukończoną definicją.

Imani Jacqueline Brown zrealizuje serię kalejdoskopowych rozmów w ramach projektu Thruth as Theatrical Fiction [Prawda jako teatralna fikcja], otwarte spotkania odbywać się będą w każdy czwartek listopada o godzinie 16:00 w przestrzeni galerii.
Więcej informacji w programie wydarzeń specjalnych Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem.

http://u-jazdowski.pl/program/wystawy/gotong-royong-/imani-jacqueline-brown

Imani Jacqueline Brown (USA)

Urodzona w Nowym Orleanie artystka, aktywistka, badaczka, która tworzy, by demaskować poziomy opresji, niesprawiedliwości, oporu i sprzeciwu, stanowiące wspólnie kamień węgielny naszego społeczeństwa. Wierzy, że sztuka może kształtować politykę, swoje działania kieruje w stronę nieuchwytnej iskierki sprawiedliwości na horyzoncie, mając świadomość, że nasz świat nie zdoła odnaleźć równowagi, dopóki nie nastąpi społeczne, ekologiczne i ekonomiczne zadośćuczynienie. Pracuje jako dyrektor programowa w [galerii] Antenna w Nowym Orleanie, jest współzałożycielką Blights Out oraz głównym członkiem ruchu Occupy Museums, którego projekt Debtfair był wystawiany w 2017 podczas Whitney Biennial w Muzeum Sztuki Amerykańskiej Whitney w Nowym Jorku. Pisała m.in. dla Pelican Bomb, Shelterforce MagazinePrinted Matter w cyklu Artist and Activists. Ukończyła sztuki wizualne i antropologię na Uniwersytecie Columbia (2010).

Numery przyporządkowane uczestnikom/projektom w opisie, odpowiadają numerom na mapie wystawy.