05-19/01/2023
open call

Emergency residencies for Ukrainian artists

Open call for residencies in Warsaw in February and March 2023

Considering the situation after 11 months of Russia's war in Ukraine, U-jazdowski Residencies is offering two-month-long residencies for artists from Ukraine who live in Ukraine or have recently moved abroad, as a continuation of its Emergency Residency Program.

The Emergency Residency Program is designed to provide artists with an opportunity to continue their artistic practice, offering a safe place to live and work, as well as financial support. In 2023, the residency period will be extended to allow the artists to better develop their research or artistic project, work for the benefit of the communities in Warsaw and displaced people from Ukraine in Poland, and establish professional connections with cultural practitioners in Poland.

The war in Ukraine caused numerous global crises, including humanitarian, environmental, and food crises, and brought understanding of the direct effects of the war, such as forced displacement, migration, and traumatic experiences. It has actualized the topics of sensitivity and empathy, abilities that have greatly developed in Ukrainians over the past year. We are particularly looking for applications from artists who work with contemporary practices that address the topics of care, hospitality, empathy, and work with community.

The residence covers the following costs and provides the following opportunities for participants:

→ a stipend of 6000 PLN (2 months), which includes travel expenses

→ free accommodation (living-working studio)

→ possibility of accommodation with the family

→ free access to the library, gallery, and cinema as well as the other facilities of the U-jazdowski.

→ administrative and curatorial support

At this stage, funding for project production or any other additional material support cannot be guaranteed.

Requirements for applicants:

→ Ukrainian citizenship;

→ minimum age of 18 years;

→ openness to public communication and presentation of their practices during the residency;

→ professional experience;

→ relevant professional education and/or other professional training is desirable, but not mandatory.

How to apply

Please send your submission in English or Ukrainian language to y.kosterieva@u-jazdowski.pl with the subject line “EmergencyResidencies2023_Fabruary_March” no later than 19th of January 2023, 23:59 CET.

            The application document should include:

 • Updated short bio (up to 200 words).
 • A short statement outlining your interest. We will appreciate the formats that allow us to better understand your practices (up to 500 words)
 • Description of some of the most important projects you have executed over the past 5 years (up to 500 words)
 • Updated portfolio in English or Ukrainian up to 10 pages (pdf-file up to 10 MB).
 • The Emergency residency programme includes a “Self-reflection group”, which meets weekly for two hours. It is a time for sharing and caring. The leadership in the meetings is rotational, and the activity is built around the leader's initiative. Please describe what would you like to share with the group and what kind of activities you would like to propose.

______

Враховуючи ситуацію, що склалася після 11 місяців війни Росії проти України, U–jazdowski Residencies, пропонує резиденції терміном 2 місяці для мисткинь/митців з України які проживають в Україні або нещодавно переїхали за кордон, в рамках продовження Програми Термінових Резиденцій.

Програми Термінових Резиденцій прагне надати художницям/кам можливість продовжити свою мистецьку практику, пропонуючи безпечне місце для проживання та роботи, і фінансову підтримку. У 2023 році період резиденції подовжено, щоб дати можливість мисткині/митцю краще розвинути свій дослідницький чи мистецький проект, працювати на користь громад у Варшаві та переміщених осіб з України в Польщі, а також налагодити професійні зв'язки з культурними практиками в Польщі. 

Війна в Україні призвела до ряду глобальних криз, зокрема гуманітарної, екологічної, продовольчої, та принесла розуміння прямих наслідків війни, таких як вимушене переміщення, міграція, травматичний досвід. Це актуалізувало теми чуйності та емпатії —здібностей, які значно розвинулися в українцях за останній рік. Ми особливо чекаємо на заявки від митців, які працюють із сучасними практиками, що розкривають теми турботи, гостинності, емпатії та роботи з спільнотами.

Резиденція покриває такі витрати та надає наступні можливості для учасників:

— стипендія 6000 злотих (на 2 місяці), яка включає витрати на проїзд

— безкоштовне проживання (студія з можливістю проживання та праці ) 

— можливість приїхати з родиною

— безкоштовний доступ до бібліотеки, галереї, кінотеатру та всіх подій центру. 

— адміністративна та кураторська підтримка

На даному етапі фінансування виробництва проекту або будь-яка інша додаткова матеріальна підтримка не може бути гарантована.

Вимоги до аплікантів

— українське громадянство; 
— мінімальний вік 18 років; 
— відкритість до публічної комунікації та представлення своїх практик під час резиденції; 
— професійний досвід; 
— профільна фахова освіта та/або інша професійна підготовка є бажаною, але не обов’язковою.

Як подати заявку

Просимо надсилати заявку англійською або українською мовою на електронну адресу y.kosterieva@u-jazdowski.pl з темою листа "EmergencyResidencies2023_February_March" не пізніше 19 січня 2023 року, 23:59 за центральноєвропейським часом. 

Заявка повинна містити 

— Оновлену коротку біографію (до 200 слів).

— Короткий мотиваційний лист з викладенням вашої зацікавленості. Ми будемо вдячні за формати, які дозволять нам краще зрозуміти вашу практику (до 500 слів)

— Опис деяких з найбільш важливих проектів, які ви виконали за останні 5 років (до 500 слів)

— Оновлене портфоліо англійською або українською мовою обсягом до 10 сторінок (pdf-файл до 10 МБ). 

— В рамках Програми Термінових Резиденцій, відбуваються зустрічі «Групи саморефлексії» щотижня протягом двох годин. Це час для обміну та турботи. Лідерство у зустрічах відбувається на ротаційній основі, а діяльність будується навколо ініціативи лідера. Будь ласка, опишіть, чим би Ви хотіли поділитися з групою і які види діяльності Ви хотіли б запропонувати під час таких зустрічей.

 • Please send your submission in English or Ukrainian language to
  • y.kosterieva@u-jazdowski.pl with the subject line “EmergencyResidencies2023 February March” no later than 19th of January 2023, 23:59 CET.
  •  
 • Просимо надсилати заявку англійською або українською мовою на електронну адресу
  • y.kosterieva@u-jazdowski.pl з темою листа "EmergencyResidencies2023 February March" не пізніше 19 січня 2023 року, 23:59 за центральноєвропейським часом. 
 • Photo by Iren Moros
05-19/01/2023