18/0715/08/2022
otwarty nabór

Otwarty nabór dla artystek i artystów

do udziału w cyklu wystaw Project Room 2022/2023 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

 • Regulamin Konkursu Project Room 2022/2023
 •  
 • § 1 (Organizator)
  • 1. Organizatorem Konkursu Project Room 2022/2023 (dalej: Konkurs) jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą przy ul. Jazdów 2 w Warszawie, o numerze NIP 526-025-12-85, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 15/92, dalej zwany Organizatorem
 •  
 • § 2 (Cel konkursu)
  • 1. Celem konkursu jest prezentacja najciekawszych zjawisk artystycznych zaistniałych w przeciągu ostatnich lat i zarysowanie szerszego kontekstu młodej polskiej sztuki poprzez realizację i prezentację 6 premierowych wystaw młodych artystów/grup artystycznych oraz wyłonienie spośród nich, przez 4 osobowe Jury  Laureata Głównej Nagrody Konkursu oraz przez głosowanie publiczności  Laureata Nagrody Publiczności.
  • 2. Do dnia 15.08.2022 r. ustalony zostanie przez Organizatora czteroosobowy skład jury (dalej zwanego Jury), którego zadaniem jest wybranie prac do 2 Etapu Konkursu oraz wyłonienie Laureata Głównej Nagrody Konkursu .
 •  
 • § 3 (Warunki uczestnictwa)
  • 1. Konkurs jest konkursem otwartym, w którym mogą brać udział studenci oraz absolwenci artystycznych szkół wyższych, do 40 roku życia. Dopuszczalne są zgłoszenia grup osób (kolektywów), przy czym każda osoba musi spełniać warunki wskazane w zdaniu poprzedzającym.
  • 2. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie przez biorącego w nim udział uczestnika/grupę uczestników wymienionych w Regulaminie zasad i warunków.
  • 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres e-mail: projectroom@u-jazdowski.pl życiorys artystyczny (CV), portfolio i projekt wystawy w pliku pdf, do 1500 znaków, do objętości 50 MB. Projekt autorskiej wystawy powinien obejmować przestrzeń udostępnianą przez Organizatora, której plan załączony jest do niniejszego Regulaminu i znajduje się pod linkiem https://u-jazdowski.pl/program/project-room/2022-2023?tid=plan-przestrzeni
  • 4. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać do 15/08/2022.
  • 5. Organizator ogłasza skład Jury jednorazowo na potrzeby danego Konkursu.
  • 6. W terminie do dnia 05/09/2022 spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze 6 (sześć) projektów wystaw, które zostaną zrealizowane przez Organizatora, począwszy od października 2022 r. w odstępach minimum miesięcznych.
  • 7. Osoba lub grupa która została wyłoniona do dalszego udziału w Konkursie (2 Etap) i wyraziła chęć uczestnictwa zobowiązana jest do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i zwana będzie w dalszej części Regulaminu Uczestnikiem.
 •  
 • § 4 (Zasady realizacji wystaw konkursowych)
  • 1. W ramach 2 Etapu konkursu każdy z Uczestników zrealizuje po 1 (jednej) premierowej wystawie na odpowiednich warunkach, które zapewnia Organizator.
  • 2. Organizator przedstawi każdemu z Uczestników warunki produkcyjne i promocyjne organizacji wystawy, które Uczestnicy poprzez uczestnictwo w Konkursie akceptują bez żadnych zastrzeżeń.
  • 3. Organizator zapewnia każdemu z Uczestników takie same warunki organizacyjne i promocyjne każdej z 6 wystaw (tj. budżet produkcyjny, budżet promocyjny, czas trwania wystawy, honoraria dla artystów i kuratorów, wsparcie realizacyjno-techniczne, ilość wizyt studyjnych).
  • 4. Każdy z Uczestników w terminie do 30 dni przed otwarciem swojej wystawy przedstawi Organizatorowi swój finalny projekt wystawy, stworzony na bazie zgłoszenia do Konkursu.
  • 5. Organizator zastrzega sobie ocenę możliwości technicznych realizowanego projektu wystawy każdego z Uczestników i w przypadku, gdy uzna, że dany projekt przekracza możliwości organizacyjne Organizatora uprzedzi o tym Uczestnika i może wyeliminować Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie jeżeli Uczestnik nie dostosuje projektu do możliwości Organizatora.
  • 6. Każdy projekt wystawy musi spełniać wymogi przepisów PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa) oraz zasad BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy), pod rygorem wyeliminowania Uczestnika z dalszego udziału z Konkursu.
  • 7. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich. Zabronione jest również zamieszczanie treści propagujących przemoc lub dyskryminujących.
  • 8. Do 30/09/2022 roku ogłoszony zostanie harmonogram wystaw. Zmiany w harmonogramie uzależnione są od zgody Organizatora.
  • 9. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub innych praw osób trzecich w związku z realizowaną wystawą. W przypadku poniesienia przez Organizatora jakichkolwiek szkód w związku z naruszeniem Uczestnika, w szczególności pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności przez osobę, której prawa zostały naruszone Uczestnik zobowiązany jest pokryć szkodę Organizatora w pełnej wysokości.
 •  
 • § 5 (Sposób wyłaniania Laureatów oraz Nagrody)
  • 1. Podstawą do oceny przez Jury będą przygotowane przez Uczestników wystawy indywidualne.
  • 2. Ocena Jury odbywać się będzie poprzez autopsję oraz na podstawie dokładnie sporządzonej dokumentacji fotograficznej każdej z wystaw sporządzonej przez Organizatora i przesłanej członkom Jury w terminie 14 dni od zakończenia ostatniej wystawy.
  • 3. W terminie 5 tygodni od zakończenia ostatniej wystawy Organizator zwoła posiedzenie Jury, w ramach którego wyłoniony zostanie Laureat Głównej Nagrody Konkursu.
  • 4. Głosowanie Jury jest tajne  zaś szczegółowy porządek obrad Jury określa regulamin obrad sporządzony przez Organizatora.
  • 5. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i nie ma od nich odwołania.
  • 6. Po zakończeniu ostatniej wystawy na stronie internetowej Organizatora zostanie udostępniona dokumentacja fotograficzna i filmowa każdej z wystaw w celu umożliwienia publiczności elektronicznego oddawania głosów na daną wystawę. Regulamin głosowania online zostanie udostępniony przez Organizatora przed rozpoczęciem głosowania. Osoba/grupa osób, której wystawa otrzyma najwięcej głosów, zostanie Laureatem Nagrody Publiczności.
  • 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali zorganizowanej przez Organizatora oraz opublikowane na stronie internetowej www.u-jazdowski.pl.
  • 8. Laureat Głównej Nagrody Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 20.000 zł netto, zaś Laureat Nagrody Publiczności otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 20.000 zł netto.
 •  
 • § 6 (Dane osobowe)
  • 1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
  • 2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Laureatów jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą przy ul. Jazdów 2 w Warszawie, o numerze NIP 526-025-12-85, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 15/92.
  • 3. Dane będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
  • 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 5. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@u-jazdowski.pl.
  • 6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
  • 7. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 •  
 • § 7 (Postanowienia końcowe)
  • 1. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
  • 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U. 2018, poz. 165).
  • 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich ani za treści prezentowane przez Uczestników podczas wystaw.
  • 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, funkcjonowania Konkursu oraz unieważnienia konkursu w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.u-jazdowski.pl.
  • 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 •  
 •  
 •  
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Project Room 2022/2023
 •  
  • Ja niżej podpisany / podpisana ..................................oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu Project Room 2022/2023 i potwierdzam, że akceptuję zawarte w nim zasady i wyrażam zgodę na udział w Etapie 2 Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu i Wystawy oraz wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku oraz filmowanie oraz fotografowanie wyprodukowanej na potrzeby Konkursu Wystawy. Zgoda obejmują wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć bądź filmów za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w Internecie, gazetach czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych.
 •  
  • ................................................
  • Data i czytelny podpis
 •  
 •  
 • Termin nadsyłania zgłoszeń
  • 15/08/2022
  •  
 • Ogłoszenie imion i nazwisk artystów zaproszonych do udziału w cyklu wystaw {Project Room} 2022/2023
  • 05/09/2022
  •  
 • Ogłoszenie harmonogramu wystaw edycji {Project Room} 2022/2023
  • 30/09/2022

 

 

{Project Room}
Cykl wystaw finansowany jest ze środków
Partnerzy medialni