Biblioteka

Regulamin Biblioteki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 • 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni.
 • 2. Czytelnicy mają zapewniony swobodny dostęp do księgozbioru w przestrzeni Czytelni.
 • 3. Do zbiorów znajdujących się na antresoli dostęp mają tylko pracownicy Biblioteki.
 • 4. Warunkiem korzystania z Czytelni jest założenie Karty Czytelnika u pracownika Biblioteki po przedłożeniu dokumentu tożsamości. Od osoby wnioskującej o Kartę Czytelnika wymagane jest podpisanie zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do Regulaminu).
 • 5. Użytkownicy mają wgląd do zasobów Biblioteki poprzez katalog komputerowy.
 • 6. Po wybraniu pozycji z katalogu i spisaniu sygnatury należy zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza, który poda wskazaną publikację. W razie potrzeby bibliotekarz służy pomocą w dotarciu do poszukiwanych materiałów.
 • 7. Niedozwolone jest wynoszenie poza obręb Czytelni materiałów bibliotecznych.
 • 8. W Czytelni można korzystać z przyniesionych książek i czasopism pod warunkiem zgłoszenia tego faktu pracownikom Biblioteki.
 • 9. W Czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz prowadzenia rozmów telefonicznych. Wymagane jest zachowanie ciszy.
 • 10. Pracownik Biblioteki może odmówić obsługi czytelnika naruszającego przyjęte normy zachowania i zasady współżycia społecznego, a w szczególności zachowującego się agresywnie, pozostającego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź też wykazującego rażące zaniedbania higieniczne lub niestosującego się do powszechnie obowiązujących zasad prawnie wiążących.
 • 11. W Czytelni można korzystać z udostępnionego sprzętu komputerowego oraz otwartego dostępu do sieci bezprzewodowej.
 • 12. Użytkownicy mogą wykorzystywać stanowiska komputerowe wyłącznie w celach naukowych, edukacyjnych i informacyjnych.
 • 13. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu komputerowego, instalowanie własnego oprogramowania ani własnych aplikacji.
 • 14. Użytkownik odpowiada materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych oraz sprzętu.
 • 15. W wypadku zgubienia lub zniszczenia udostępnionych materiałów czytelnik jest zobowiązany do zwrócenia identycznego egzemplarza książki lub zakupienia wskazanego przez bibliotekarza innego dzieła, a w odniesieniu do sprzętu do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu zniszczonego sprzętu w wypadku niemożności lub niezasadności ekonomicznej jego naprawy.
 • 16. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez czytelników rzeczy/mienie.
 • 17. Biblioteka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski nie prowadzi usług reprograficznych, ale zezwala na samodzielne fotografowanie udostępnianych materiałów bez użycia lampy błyskowej. Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 •  
 •  
Załącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 • Rejestracja czytelnika w Bibliotece Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 •  
 • Dane osobowe:
  • Imię:                   …………………………………………..
  • Nazwisko:         …………………………………………..
  •  
 • Dane teleadresowe:
  • Ulica:                  …………………………………………..
  • Nr domu/ nr mieszkania: ………………………….
  • Kod pocztowy: …………………………………………
  • Miejscowość:   ………………………………………….
  • Numer telefonu: ……………………………………...
  • Adres e-mail: …………………………………………..
 •  
 • Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji czytelnika w Bibliotece Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
 •  
 • Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam zgodę (-y) na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji czytelnika w Bibliotece Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
 •  
 • Klauzula informacyjna
  • 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą w Warszawie (00-467) ul. Jazdów 2.
  • 2. W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail iod@u-jazdowski.pl.
  • 3. W celu założenia karty czytelnika Biblioteki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wymagane jest podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, które zostają umieszczone w bazie Biblioteki.
  • 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działalności statutowej, misji i zadań Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019, poz. 1781) zwanej dalej Ustawą, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), czyli zgody osoby, której dane dotyczą (art.6 i art.13).
  • 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • 7. Czytelnik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 8. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług bibliotecznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług.
  • 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
  • 11. Nieaktywna przez okres 24 miesięcy karta czytelnika zostanie usunięta z ewidencji czytelników wraz z danymi osobowymi.
 •  
 • Oświadczenie
  • Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Biblioteki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 •  
  • ............................                  ...........................................
   • data                                            podpis (imię i nazwisko)
   •  
 • Formularz oraz karta czytelnika jest dostępna jest na miejscu, w bibliotece. Zapraszamy!

 

Biblioteka czynna w godzinach

wtorek, środa, piątek
11:00—18:00

czwartek
14:00—18:00

sobota 
11:00—14:00

Przy planowaniu obszerniejszych badań wskazany jest wcześniejszy kontakt:

biblioteka@u-jazdowski.pl
+ 48 22 628 12 71 wew. 112