Statut

Statut
Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2012 r. (poz. 51)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski, zwane dalej "Centrum", jest państwową instytucją kultury utworzoną zarządzeniem Nr 25 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 lipca 1985 r. w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski oraz nadaniu mu statutu (Dz. Urz. MKiS Nr 5, poz. 26, z późn. zm. *1).

2. Centrum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwaną dalej "ustawą".
2) postanowień niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Centrum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2. Centrum wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem 15/92 i posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Centrum prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

*1) Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 20 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 października 1987 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej (Dz. Urz. MKiS Nr 3, poz. 22), zarządzeniem Nr 24 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej (niepublikowane), zarządzeniem Nr 13 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Sztuki Współczesnej oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej (Dz. Urz. MKiDN Nr 11, poz. 27), zarządzeniem Nr 5 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 8), zarządzeniem Nr 29 Ministra Kultury z dnia 8 listopada 2001 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej (Dz. Urz. MK Nr 16, poz. 41), zarządzeniem Nr 38 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MKiDN Nr 7, poz. 66) oraz zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski (Dz. Urz. MKiDN z 2012 r. poz. 51).


Rozdział II

Zakres działalności Centrum

§ 4. Przedmiotem działania Centrum jest tworzenie warunków rozwoju, prezentacji i promocji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach.

§ 5. Centrum realizuje swoje zadania przez:
1) wszechstronne prezentowanie interdyscyplinarnych poszukiwań i osiągnięć w polskiej i światowej sztuce współczesnej;
2) inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie sztuki współczesnej, teorii i krytyki sztuki służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedzin objętych zakresem działania Centrum;
3) dokumentowanie sztuki współczesnej, w tym wydawanie publikacji oraz udostępnianie wiedzy w tym zakresie;
4) prowadzenie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Współczesnej Centrum;
5) prowadzenie międzynarodowego ośrodka rezydencji artystycznych;
6) prowadzenie edukacji i promocji w zakresie dziedzin reprezentowanych w Centrum;
7) współpracę z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami działającymi w obszarze sztuki współczesnej;
8) realizację corocznych raportów z dziedzin objętych zakresem działalności Centrum.


Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 6. Organami Centrum są:

1) Dyrektor;
2) Rada Programowa, zwana dalej "Radą".

§ 7. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister, w trybie określonym ustawą.
2. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy trzech zastępców dyrektora.
3. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, w uzgodnieniu z Ministrem.
4. Do czasu obsadzenia stanowiska dyrektora w trybie art. 15 lub art. 16 obowiązki dyrektora wykonuje zastępca dyrektora właściwy w sprawach gospodarki finansowej Centrum.

§ 8. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Centrum, sprawuje nadzór nad mieniem Centrum i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) zapewnienie bieżącej działalności Centrum;
2) racjonalne efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
3) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
4) przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi planów finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
5) przygotowanie rocznych i wieloletnich planów merytorycznych;
6) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych planów;
7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
8) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum.

§ 9. 1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Centrum

2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora rocznych i wieloletnich planów merytorycznych oraz finansowych i przedkładanie tych opinii Ministrowi i Dyrektorowi;
2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Centrum;
3) pomoc w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Centrum.

3. Członków Rady powołuje Minister na wniosek Dyrektora, na okres równy okresowi zatrudnienia Dyrektora, spośród polskich lub zagranicznych teoretyków i praktyków w dziedzinie kultury i sztuki.
4. Rada składa się z 11 osób.
5. Członkowie Rady ze swego grona wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
6. Rada odbywa posiedzenia przynajmniej raz na pół roku.
7. Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej przewodniczącego lub Dyrektora Centrum, bądź na wniosek ponad połowy jej członków.
8. Uchwały Rady przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
9. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 10. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, w trybie określonym ustawą.


Rozdział IV

Majątek i finanse

§ 11. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.
3. Źródłami finansowania Centrum są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 12. 1. Centrum może na zasadach przewidzianych w przepisach prowadzić, jako dodatkową działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

1) przedsięwzięć i usług o charakterze kulturalno artystycznym, konferencji, seminariów;
2) wydawnictw;
3) reklamy;
4) wynajmu składników majątkowych.

3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.

§ 13. 1. Dyrektor dokonuje w imieniu Centrum czynności prawnych, w tym składa oświadczenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników, określając zakres ich umocowania i sposób reprezentacji.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 14. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.


Rozdział V

Przepis końcowy

§ 15. Zmiany statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.