Statut

 • Statut Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
 •  
 • Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2012 r. (poz. 51)
 •  
 • Rozdział I
 • Postanowienia ogólne
 •  
 • § 1.
 • 1. Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski, zwane dalej "Centrum", jest państwową instytucją kultury utworzoną zarządzeniem Nr 25 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 lipca 1985 r. w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski oraz nadaniu mu statutu (Dz. Urz. MKiS Nr 5, poz. 26, z późn. zm. *1).
 •  
 • 2. Centrum działa w szczególności na podstawie:
 • 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwaną dalej "ustawą".
 • 2) postanowień niniejszego statutu.
 •  
 • § 2.
 • 1. Organizatorem Centrum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
 •  
 • 2. Centrum wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem 15/92 i posiada osobowość prawną.
 •  
 • § 3.
 • 1. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.
 •  
 • 2. Centrum prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 •  
 • *1) Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 20 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 października 1987 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej (Dz. Urz. MKiS Nr 3, poz. 22), zarządzeniem Nr 24 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 grudnia 1988 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej (niepublikowane), zarządzeniem Nr 13 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Sztuki Współczesnej oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej (Dz. Urz. MKiDN Nr 11, poz. 27), zarządzeniem Nr 5 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 8), zarządzeniem Nr 29 Ministra Kultury z dnia 8 listopada 2001 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej (Dz. Urz. MK Nr 16, poz. 41), zarządzeniem Nr 38 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MKiDN Nr 7, poz. 66) oraz zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski (Dz. Urz. MKiDN z 2012 r. poz. 51).
 •  
 •  
 • Rozdział II
 • Zakres działalności Centrum
 •  
 • § 4.
 • Przedmiotem działania Centrum jest tworzenie warunków rozwoju, prezentacji i promocji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach.
 •  
 • § 5.
 • Centrum realizuje swoje zadania przez:
  • 1) wszechstronne prezentowanie interdyscyplinarnych poszukiwań i osiągnięć w polskiej i światowej sztuce współczesnej;
  • 2) inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie sztuki współczesnej, teorii i krytyki sztuki służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedzin objętych zakresem działania Centrum;
  • 3) dokumentowanie sztuki współczesnej, w tym wydawanie publikacji oraz udostępnianie wiedzy w tym zakresie;
  • 4) prowadzenie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Współczesnej Centrum;
  • 5) prowadzenie międzynarodowego ośrodka rezydencji artystycznych;
  • 6) prowadzenie edukacji i promocji w zakresie dziedzin reprezentowanych w Centrum;
  • 7) współpracę z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami działającymi w obszarze sztuki współczesnej;
  • 8) realizację corocznych raportów z dziedzin objętych zakresem działalności Centrum.
 •  
 •  
 • Rozdział III
 • Zarządzanie i organizacja
 •  
 • § 6.
 • Organami Centrum są:
  • 1) Dyrektor;
  • 2) Rada Programowa, zwana dalej "Radą".
 •  
 • § 7.
 • 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister, w trybie określonym ustawą.
 •  
 • 2. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy trzech zastępców dyrektora.
 •  
 • 3. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, w uzgodnieniu z Ministrem.
 •  
 • 4. Do czasu obsadzenia stanowiska dyrektora w trybie art. 15 lub art. 16 obowiązki dyrektora wykonuje zastępca dyrektora właściwy w sprawach gospodarki finansowej Centrum.
 •  
 • § 8.
 • 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Centrum, sprawuje nadzór nad mieniem Centrum i jest za nie odpowiedzialny.
 •  
 • 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  • 1) zapewnienie bieżącej działalności Centrum;
  • 2) racjonalne efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
  • 3) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
  • 4) przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi planów finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
  • 5) przygotowanie rocznych i wieloletnich planów merytorycznych;
  • 6) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych planów;
  • 7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
  • 8) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum.
 •  
 • § 9.
 • 1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Centrum.
 •  
 • 2. Do zadań Rady należy w szczególności:
  • 1) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora rocznych i wieloletnich planów merytorycznych oraz finansowych i przedkładanie tych opinii Ministrowi i Dyrektorowi;
  • 2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Centrum;
  • 3) pomoc w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Centrum.
  •  
 • 3. Członków Rady powołuje Minister na wniosek Dyrektora, na okres równy okresowi zatrudnienia Dyrektora, spośród polskich lub zagranicznych teoretyków i praktyków w dziedzinie kultury i sztuki.
 •  
 • 4. Rada składa się z 11 osób.
 •  
 • 5. Członkowie Rady ze swego grona wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 •  
 • 6. Rada odbywa posiedzenia przynajmniej raz na pół roku.
 •  
 • 7. Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej przewodniczącego lub Dyrektora Centrum, bądź na wniosek ponad połowy jej członków.
 •  
 • 8. Uchwały Rady przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 •  
 • 9. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.
 •  
 • § 10.
 • Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, w trybie określonym ustawą.
 •  
 •  
 • Rozdział IV
 • Majątek i finanse
 •  
 • § 11.
 • 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
 •  
 • 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.
 •  
 • 3. Źródłami finansowania Centrum są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 •  
 • § 12.
 • 1. Centrum może na zasadach przewidzianych w przepisach prowadzić, jako dodatkową działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.
 •  
 • 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
  • 1) przedsięwzięć i usług o charakterze kulturalno artystycznym, konferencji, seminariów;
  • 2) wydawnictw;
  • 3) reklamy;
  • 4) wynajmu składników majątkowych.
  •  
 • 3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.
 •  
 • § 13.
 • 1. Dyrektor dokonuje w imieniu Centrum czynności prawnych, w tym składa oświadczenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.
 •  
 • 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników, określając zakres ich umocowania i sposób reprezentacji.
 •  
 • 3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
 •  
 • § 14.
 • Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
 •  
 •  
 • Rozdział V
 • Przepis końcowy
 •  
 • § 15.
 • Zmiany statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.