23/05/2024
oprowadzanie kuratorskie

Sztuka z perspektywy...

23/05/2024 o 18:00
Kuratorka Viktoria Burlaka oprowadza po wystawie Bizantyjska nostalgia
[Кураторська екскурсія Вікторії Бурлаки виставкою Візантійська ностальгія]

Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie Bizantyjska Nostalgia. O pracach znajdujących się na wystawie oraz o kontekście ekspozycji opowie kuratorka wystawy Viktoria Burlaka.

Oprowadzanie odbędzie się w języku ukraińskim z tłumaczeniem na język polski.

O wystawie:

Ideą projektu Bizantyjska nostalgia jest poszukiwanie podobieństw między sztuką polską i ukraińską oraz znalezienie ich wspólnych źródeł w kulturze. Chodzi nie tyle o stylistykę ikony, o sposób malowania, ile o pociąg do metafizycznej ponadczasowej rzeczywistości. Wcześniej kierowanie ku niej było głównym zadaniem sztuki, dziś już tak nie jest. Współczesna sztuka jest nośnikiem istotnych w danym momencie znaczeń – od filozofii i polityki po psychoanalizę. Na wystawie zobaczymy prace ponad 40 ukraińskich i polskich XX-wiecznych i współczesnych artystów i artystek, którzy w swojej twórczości odnoszą się do dziedzictwa Jerzego Nowosielskiego.

W ramach cyklu {Sztuka z perspektywy...} każdą wystawę można obejrzeć wiele razy – za każdym razem z innej perspektywy: kuratora, artysty, edukatora, wolontariusza, pomagającego przy realizacji wystawy, architekta, psychologa, dziennikarza, choreografa, językoznawcy i wielu innych. Perspektyw może być nieskończona ilość, a jedynym ograniczeniem jest czas trwania wystawy.

 

[Центр сучасного мистецтва Замок Уяздовський запрошує на екскурсію виставкою Візантійська ностальгія. Вікторія Бурлака, кураторка виставки, розповість про представлені роботи та контекст виставки.

Екскурсія відбудеться українською мовою з перекладом на польську.

Про виставку:

Ідея проєкту Візантійська ностальгія полягає у пошуку подібностей між польським та українським мистецтвом і знаходженні їхніх спільних джерел у культурі. Йдеться не стільки про стиль ікони, манеру живопису, скільки про тяжіння до метафізичної позачасової реальності. Якщо раніше спрямування до неї було головним завданням мистецтва, то сьогодні це вже не так. Сучасне мистецтво є носієм актуальних для моменту смислів - від філософії та політики до психоаналізу. На виставці будуть представлені роботи понад 40 українських та польських художників, які у своїй творчості звертаються до спадщини Єжи Новосельського.

В рамках серії {Sztuka z perspektywa...} кожну виставку можна переглядати багато разів - щоразу з іншої перспективи: куратора, художника, педагога, волонтера, організатора виставки, архітектора, психолога, журналіста, хореографа, лінгвіста та багатьох інших.]

Wstęp bezpłatny
[Вхід безплатний]

Zbiórka w holu głównym
[Зустрічаємося в холі Замку Уяздовського]

 

23/05/2024
18:00