Nowe prace w Kolekcji

​​Gromadzona w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej konsekwentnie realizuje ambitne zadania, polegające na możliwie kompleksowym ukazaniu cech wyróżniających sztukę polską ostatnich dekad, a zarazem uwypukleniu jej relacji ze znaczącymi postawami i tendencjami sztuki światowej. Zbiory Kolekcji są w przeważającej mierze wypadkową bogatego programu Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski prezentującego sztukę w procesie przemian, a zatem są także wykładnią przyjętego procesu obserwacji postaw, praktyk i strategii artystycznych w obszarze sztuki współczesnej.

Niezmiennie ważne pozostaje odniesienie do źródeł inspiracji polskiej sztuki współczesnej z przełomu lat 60. i 70. XX wieku, które były zdeterminowane doświadczeniami konstruktywizmu i konceptualizmu. W Kolekcji znaleźć można silną reprezentację klasyków neoawangardy polskiej, m.in. prace takich artystów jak Roman Opałka, Włodzimierz Borowski, Edward Krasiński, Stanisław Dróżdż, Jarosław Kozłowski, Józef Robakowski, Natalia LL, Krzysztof Wodiczko czy Teresa Murak.

Dokonania artystów lat 80. i 90. XX wieku, których prace stanowią cały czas trzon zbiorów, manifestują się różnorodnością poszukiwań i stopniowym zacieraniem granic gatunkowych, poszerzając obszar doświadczeń w zakresie języka sztuki. Z tego okresu szczególnie istotne znaczenie mają realizacje z lat 90. zaliczane do nurtu polskiej sztuki krytycznej, której najwybitniejsi przedstawiciele debiutowali w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Polityka wzbogacania Kolekcji o nowe nabytki opiera się na określonych priorytetach. Jednym z nich jest poszerzanie reprezentacji o klasyczne dzieła sztuki konceptualnej, która nadal stanowi żywy punkt odniesienia dla strategii i działań w obszarze sztuki najnowszej. Monitorowanie najbardziej istotnych fenomenów sztuki współczesnej, które manifestują się przede wszystkim w twórczości wybitnych artystów średniego pokolenia, daje możliwość poszerzania Kolekcji o aktualnie powstające dzieła o istotnym znaczeniu artystycznym. I wreszcie pozyskiwane do Kolekcji Centrum Sztuki Wspoółczesnej Zamek Ujazdowskiego prace młodych, obiecujących artystów nadają zbiorom transformacyjną dynamikę i potencjał związany z dokonującymi się na bieżąco przekształceniami żywego pola sztuki.​