rezydencja: październik—grudzień 2023

Polina Shcherbyna [Поліна Щербина] (Ukraina/Niemcy)

Polina Shcherbyna

(ur. 1993 w Kijowie, Ukraina) Od marca 2023 roku pracuje w Lipsku (Niemcy). W swojej praktyce wizualnej Polina pracuje nad rozszerzeniem koncepcji i percepcji malarstwa, które traktuje jako obiekt. Tworzy prace dwustronne, które czasem przekształcają się w instalacje i zawierają dźwięk jako dodatkowy element przestrzenno-słuchowego odbioru dzieła. Prace, które Polina tworzy na drewnianych deskach w technikach rysowania, rzeźbienia i wypalania, są aluzją do ikony.

Artystka interpretuje dwustronne prace jako podwójne spojrzenie na świat antropocenu. Z jednej strony są one pełne grozy i bezsilności wobec ciemnej strony człowieczeństwa, a z drugiej – wiary w przyszłość. Podstawowym materiałem dla artystki jest niezagruntowana tkanina lniana sklejona warstwami żelatyny, którą one usztywniają. Pogniecione krzywizny i poszarpane krawędzie sprawiają, że dzieła wyglądają jak cudowna pieczęć. Artystka własnoręcznie tworzy obraz z częściową utratą informacji. Ta cecha techniczna przypomina o iluzorycznej naturze czasu i pamięci – jest niczym odcisk pozostawiony przez historię.

W ciągu całej swojej praktyki artystycznej prace Poliny związane są z cielesnością i wykorzystaniem antyanatomii. Od wiosny 2022 roku Polina bada cielesność natury i odkrywa ją poprzez kształty drzewa, zastanawiając się nad wojną i postacią człowieka w kręgu zagadnień antropologicznych, a także skupiając naszą uwagę na ciemnej ekologii. Głównymi tematami twórczości Poliny są cielesność, głęboka ekologia, ciało wojny, ciemna  życiowość , sakralizacja we współczesnym świecie śmierci, cierpienia i poświęcenia przez pryzmat chrześcijaństwa.

W 2018 roku Polina Shcherbyna ukończyła Narodową Akademię Sztuk Wizualnych i Architektury w Kijowie. Studiowała w pracowni malarstwa monumentalnego i kultury świątynnej im. M.A. Storożenko.

 

Поліна Щербина

Народилася в Києві, Україна, 16.08.93. З березня 2023 року працює в Лейпцигу, Німеччина. У своїй візуальній практиці Поліна працює з розширенням поняття та сприйняття живопису, який вона позиціонує як об’єкт. Вона створює двосторонні роботи, які іноді переростають в інсталяції і включають звук як додатковий елемент просторово-слухового сприйняття твору. Роботи, які Поліна створює на дерев’яних дошках у техніках малювання, різьби та випалювання, є алюзією до ікони. Двосторонні роботи мисткиня трактує як подвійний погляд на світ Антропоцену. З одного боку, вони сповнені жаху і безсилля перед темною стороною людства, але водночас - вірою в майбутнє. Основним матеріалом для художниці є негрунтована лляна тканина, проклеєна шарами желатину, який фіксує. Зім'яті вигини і рвані краї роблять твори схожими на чудодійну печатку. Художниця створює рукотворне зображення з частковою втратою інформації, ця технічна особливість нагадує про ілюзорність часу і пам'яті - це ніби відбиток, який залишає по собі історія.

Протягом усієї мистецької практики роботи Поліни пов’язані з тілесністю та використанням антианатомії. З весни 2022 року Поліна досліджує тілесність природи та розкриває її через форму дерева, розмірковуючи про війну та постать людини в колі антропологічних питань, а також фіксує нашу увагу на темній екології. Основні теми творчості Поліни - тілесність, глибинна екологія, тіло війни, темна життєвість, сакралізація смерті, страждань і жертовності в сучасному світі крізь призму християнства.

У 2018 році Поліна Щербина закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури в Києві. Навчалася в майстерні монументального живопису і храмової культури імені М.А. Стороженка.