Praktyki

 • Chcesz odbyć praktykę w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski?
 •  
 • Osoba ubiegająca się o praktykę musi:
  • • być uczniem szkoły zasadniczej lub średniej lub studentem uczelni wyższej,
  • • posiadać zgodę szkoły branżowej/średniej, uczelni wyższej lub innych instytucji kultury na odbycie praktyki,
  • • posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki, które okazywane jest w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski przed zawarciem umowy o odbycie praktyki,
  • • małoletni poniżej 18 lat powinni posiadać zgodę prawnego opiekuna na odbycie praktyki wyrażoną w formie pisemnej (załącznik nr 4 do umowy o organizację praktyki).
 •  
 • Warunkiem ubiegania się o możliwość odbycia praktyk jest przesłanie zgłoszenia na adres praktyki@u-jazdowski.pl.
 •  
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • • CV i podanie w sprawie przyjęcia na praktyki,
  • • zaświadczenie ze szkoły, uczelni wyższej lub instytucji kultury potwierdzające status ucznia/studenta/pracownika,
  • • podpisanie oświadczenia o treści:
  • „Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust.1 lit. b oraz c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na praktyki”.
 • Na zgłoszenia czekamy od 1 września 2021.
 •  
 • Zgłoszenie rozpatrzone zostanie przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, a pisemna zgoda na przyjęcie na praktykę zostanie przesłana e-mailowo osobie ubiegającej się o praktykę.
 •  
 • Pomiędzy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski a szkołą/uczelnią wyższą/ instytucją kultury zawierana jest umowa o współpracy w zakresie praktyk, w której określone są wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz ustalone między stronami zasady. Wzór umowy o organizację praktyk stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, który można pobrać z zakładki Dokumenty do pobrania.
 •  
 • W sytuacji, gdy wniosek o praktyki składa osoba fizyczna lub prawna w imieniu osoby zamierzającej odbyć praktyki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zawiera umowę trójstronną, w której zawarte będą prawa i obowiązki podmiotów umowy.
 •