pomysł na prezent

Karta widza

dla miłośników sztuki i dobrego kina

 • Regulamin Karty widza Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 •  

 • Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące zakupu i korzystania z Kart widza Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wydawanych przez Organizatora – Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Jazdów 2, 00-467 Warszawa, NIP: 526-025-12-85, REGON: 000986159.

 •  
 • Definicje
 • Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający zasady korzystania z Karty widza Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
 • Klient lub w liczbie mnogiej Klienci – oznacza każdą osobę fizyczną zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącą posiadaczem Karty widza Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
 • Kino – oznacza kino zlokalizowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawie, przy ul. Jazdów 2.
 • Karta – oznacza kartę stanowiącą potwierdzenie członkostwa w programie lojalnościowym pod nazwą: Karta widza Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Karta nie jest kartą płatniczą.
 • Program – oznacza program lojalnościowy, w ramach którego Organizator oferuje swoim klientom możliwość nabycia Karty.
 • Strona Internetowa – oznacza stronę internetową pod adresem: www.u-jazdowski.pl, której właścicielem i operatorem jest Organizator.
 •  
 • § 1.
 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie.
 • 2. Program jest prowadzony pod nazwą: Karta widza Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
 • 3. Program rozpoczyna się w dniu 21 grudnia 2017, a czas jego trwania jest nieokreślony.
 • 4. Karty wydane Klientom przed rozpoczęciem Programu tracą ważność zgodnie z datą wygaśnięcia umieszczonej na karcie.
 • 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Programu w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, o czym Klienci zostaną poinformowani poprzez informację opublikowaną przez Organizatora na Stronie Internetowej. W takim przypadku uprawnienia wynikające z faktu nabycia Karty przez Klienta przed datą odwołania Programu obowiązują do ich wygaśnięcia zgodnie z Regulaminem.
 • 6. Klient, kupując Kartę, może korzystać z następujących ofert dedykowanych jej użytkownikom:
  • 1) odbioru dwóch darmowych biletów dziennie na wystawy,
  • 2) możliwości zakupienia jednorazowo maksymalnie 2 biletów w cenie 12 zł każdy na pojedynczy seans w Kinie,
  • 3) posiadanie Karty nie gwarantuje Klientowi zakupu biletu na każdy wybrany przez niego film, w sytuacji gdy na dany seans nie ma już wolnych miejsc.
 •  
 • § 2.
 • Cena jednostkowa Karty widza wynosi 100 zł (sto złotych).
 • Nie ma możliwości przedłużenia karty. Żeby kontynuować korzystanie z karty po upływie ważności, należy kupić nową.
 •  
 • § 3.
 • Klient może korzystać z ofert wymienionych w § 1. Regulaminu wyłącznie po okazaniu Karty w kasie Kina oraz dowodu tożsamości. Brak możliwości okazania Karty Widza i Dowodu tożsamości uniemożliwia skorzystanie z w/w ofert.
 •  
 • § 4.
 • 1. Karta ma ważność 365 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zakupu.
 • 2. Po upłynięciu terminu ważności wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu Klient traci przywileje wynikające z faktu posiadania Karty.
 • 3. Uczestnictwo w Programie rozpoczyna się z chwilą zakupu Karty.
 • 4. Dane Klientów zbierane przez Organizatora w związku z wydawaniem Karty, o ile stanowią dane osobowe, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) i są przekazywane Organizatorowi wyłącznie w celu określonym Regulaminem.
 • 5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów jest Organizator. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) oraz przepisami wykonawczymi. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • 6. Osoby fizyczne, których dane osobowe zostały przekazane Organizatorowi, mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 •  
 • § 5.
 • Nie ma możliwości zwrotu karty.
 •  
 • § 6.
 • Klient, który zgubi Kartę, może dalej korzystać z przywilejów z nią związanych, pokazując dowód tożsamości w kasie U–jazdowskiego. Karta będzie miała zachowany termin ważności zgodnie z oryginałem.
 •  
 • § 7.
 • 1. Organizator zastrzega sobie niniejszym prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, z zachowaniem minimum 14-dniowego okresu wyprzedzenia, w szczególności gdy będzie to uzasadnione celem Programu i nie wpłynie na pogorszenie się warunków uczestnictwa w Programie tych Klientów, którzy dokonali zakupu Karty przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu.
 • 2. Klienci zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu drogą informacji opublikowanej na Stronie Internetowej, poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wprowadzeniem zmian.
 • 3. W przypadku zmiany Regulaminu, do nabycia Karty znajdują zastosowanie postanowienia obowiązujące w dacie zakupu.
 • 4. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na Stronie Internetowej.
 •  
 • § 8.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.