16/12/2023-03/03/2024
projekt

Nikoletta Yurets, Ocaleni. Historie ogrodów botanicznych Ukrainy

Wizualny projekt badawczy dokumentujący wpływ wojny na ogrody (botaniczne) w Ukrainie 2022-2023

Prezentowany cykl fotografii przedstawia kadry z Narodowego Ogrodu Botanicznego im. M. M. Hryszki, jednego z czterech ogrodów botanicznych znajdujących się w Kijowie. Ogród został założony w 1936 roku i zajmuje powierzchnię 1,3 km² (120 hektarów). Znajduje się w nim około 13 tys. gatunków i odmian drzew, krzewów, kwiatów oraz innych roślin z całego świata, a także oranżerie, ogrody zimowe, szklarnie i różanki. Ogród posiada dużą kolekcję unikalnych i rzadkich roślin tropikalnych i subtropikalnych.

Zdjęcia zostały wykonane zimą 2022/2023, w czasie kiedy rośliny szklarniowe były narażone na brak światła i obniżone temperatury powietrza, a to z uwagi na przerwy w dostawie energii elektrycznej. Przerwy w dostawie prądu zaczęły się jeszcze w 2020, na skutek problemów finansowych związanych z czasem pandemii. Szczególnie zagrożona była kolekcja roślin tropikalnych i subtropikalnych. Wiele z nich niestety nie przetrwało kondycja wszystkich uległa znacznemu pogorszeniu – wzrost wegetatywny oraz długość życia drastycznie się skróciły. Pracownice i pracownicy Ogrodu Botanicznego, tacy jak Olga czy  Ałła się jednak nie poddają. Mimo trudnych warunków pracy i życia w objętym działaniami wojennymi Kijowie znajdują siłę na pielęgnację roślin, ale też edukację – przyrodniczą oraz tę, dotyczącą zagrożonego dziedzictwa przyrodniczego w Ukrainie.

W projekcie Ocaleni… artystka dokumentuje funkcjonowanie ogrodów botanicznych podczas wojny w Kijowie. Z czasem projekt obejmie także inne ośrodki, w całej Ukrainie. Nie jest to jednak projekt stricte reporterski. Artystka fotografuje rzeczywistość ogrodu botanicznego z wielką pieczołowitością, starannie wybierając kadry, kolory i kompozycje. Nastrój zdjęć nie przywołuje w bezpośredni sposób emocji walki i przetrwania, widz porusza się raczej w emotywie smutku, przemijania, pewnej delikatności czy nawet ulotności. Odzwierciedla to w pewien sposób sytuację przyrody podczas inwazji zbrojnej – przyrody jako niemej ofiary zbrodni wojennej.

Projekt Ocaleni. Historie ogrodów botanicznych Ukrainy Nikoletty Yurets jest częścią programu Ukraińskiej Międzymiejscowej Spółdzielni Artystycznej realizowanej przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski od 2022 roku. Spółdzielnia łączy artystki i artystów, kuratorów i kuratorki, kolektywy artystyczne, nieformalne grupy i organizacje pozarządowe w Polsce i Ukrainie. Poprzez spotkania, wymianę doświadczeń, ale też publiczne prezentacje, chcemy wspierać tych, którzy i które swoimi działaniami – artystycznymi czy aktywistycznymi, czy przez fakt pozostawania w Ukrainie i przy życiu – dają odpowiedź na wojenną przemoc.

 • Organizatorzy:
  • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

__________________________________

Ніколетта Юрець, Ті, хто вижили. Історії ботанічних садів України.

Візуальний дослідницький проєкт, що документує вплив війни на ботанічні сади в Україні 2022-2023

Серія фотографій показує знімки з Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка, одного з чотирьох ботанічних садів, розташованих у Києві. Сад був заснований у 1936 році і займає площу 1,3 км² (120 га). У ньому представлено близько 13 000 видів дерев, кущів, квітів та інших рослин з усього світу, а також теплиці, оранжереї, парники та розарії. Сад також має велику колекцію унікальних і рідкісних тропічних і субтропічних рослин.

Фотографії були зроблені взимку 2022/2023 року, в період, коли оранжерейні рослини страждали від нестачі світла і зниженої температури повітря через перебої в електропостачанні. Відключення електроенергії почалися ще у 2020 році через фінансові проблеми, пов'язані з пандемією. Під особливою загрозою опинилася колекція тропічних і субтропічних рослин. Багато рослин не вижило, стан усіх значно погіршився - вегетативний приріст і тривалість життя різко скоротилися. Однак працівники та працьовниці ботанічного саду, такі як Ольга та Алла, не здаються. Незважаючи на складні умови роботи та життя у Києві, під постійним ризиком обстрілів та руйнувань, вони знаходять у собі сили не лише доглядати за рослинами, а й вести просвітницьку роботу - як про природу, так і про зникаючу природну спадщину в Україні.

Художниця в проекті Ті, хто вижили… документує функціонування ботанічних садів у Києві під час війни. З часом проект пошириться на дослідження інших ботанічних садів по всій Україні. Однак це не суто репортажний проект. Художниця фотографує реальність ботанічних садів з великою увагою, ретельно підбираючи кадри, кольори та композиції. Настрій фотографій не викликає безпосередньо емоцій боротьби та виживання, глядача скоріше зворушують емоції смутку, швидкоплинності, певної ніжності чи навіть скороминущості. Певним чином це відображає ситуацію природи під час збройного вторгнення - природа як мовчазна жертва воєнного злочину.

Проєкт Ніколетти Юрець Ті, хто вижили… Історії ботанічних садів України є частиною програми Українського трансмісцевого мистецького кооперативу, що реалізується Центром сучасного мистецтва Замок Уяздовський з 2022 року. Кооператив об'єднує художників/художниць, кураторів/кураторок, мистецькі колективи, неформальні групи та громадські організації з Польщі та України. Через зустрічі, обмін досвідом, а також публічні презентації ми хочемо підтримати тих, хто своїми діями - мистецькими чи активістськими, залишаючись та живучи в Україні - дає відповідь на насильство війни.

 • Організатори:
  • Центр сучасного мистецтва Замок Уяздовський
  • Ботанічний сад Варшавського університету

__________________________________

Nikoletta Yurets, Survivors. Histories of the Botanical Gardens of Ukraine

A visual research project documenting the impact of war on (botanical) gardens in Ukraine 2022-2023

This series of photographs shows stills from the M. M. Hryshko National Botanical Garden, one of four botanical gardens located in Kyiv. The garden was founded in 1936 and covers an area of 1.3 km² (120 hectares). It houses some 13,000 species and varieties of trees, shrubs, flowers and other plants from all over the world, as well as hothouses, conservatories, greenhouses and rose gardens. The garden features a large collection of unique and rare tropical and subtropical plants.

The photos were taken in the winter of 2022/2023, at a time when the greenhouse plants were subjected to a lack of light and reduced air temperatures due to power cuts. The blackouts began back in 2020, as a result of financial problems related to the pandemic. The collection of tropical and subtropical plants was particularly at risk. Many of them, unfortunately, did not survive, as their condition deteriorated significantly and vegetative growth and lifespan shortened drastically. However, workers and employees of the Botanical Garden such as Olga and Alla are not giving up. Despite the difficult working and living conditions in war-torn Kyiv, not only do they find the strength to nurture the plants, but also to educate - both on nature and the endangered natural heritage in Ukraine.

The artist’s project Survivors... documents the functioning of botanical gardens during the war in Kyiv. With time, the project will extend to other centres across Ukraine. This project, however, is not strictly based on reportage. The artist captures the reality of the botanical garden with great care, carefully selecting frames, colours and compositions. The mood of the photographs does not directly evoke emotions of struggle and survival, the viewer is rather moved by emotions of sadness, transience, a certain tenderness or even evanescence. In a way, this reflects the situation of nature during an armed invasion - nature as a silent victim of a war crime.

The project Survivors. Histories of the Botanical Gardens of Ukraine by Nikoletta Yurets is part of the programme of the Ukrainian Inter-Place Art Cooperative implemented by the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle since 2022. The cooperative brings together artists, curators, art collectives, informal groups and NGOs in Poland and Ukraine. Through meetings, exchanging experience, but also public presentations, we want to support those whose actions - whether artistic or activist, or by remaining in Ukraine and alive - provide a response to the violence of war.

 • Organisers:
  • Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle
  • Botanical Garden of the University of Warsaw

 

Współpraca

Wystawa czynna w weekendy i dni świąteczne w godzinach 10:00-15:00

Obowiązuje bilet wstępu do szklarni Ogrodu Botanicznego UW

16/12/2023-03/03/2024