14/08/2020
koncert

Wolny świat

Koncert z okazji 100lecia Bitwy Warszawskiej: Luxtorpeda, Contra Mundum, Apteka, Lukasyno, Nizioł, Kacper x Fonos

 • Regulamin koncertu Wolny Świat w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

 • Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Imprezy
 • 1. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny.
 • 2. Osoby obecne na koncercie mają obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz  zachowania dystansu społecznego zgodnie z wytycznymi organizatora wydarzenia.
 • 3. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką oraz na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 • 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 • 5. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone na mieniu Organizatora.
 • 6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  • a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • b) materiałów wybuchowych,
  • c) wyrobów pirotechnicznych,
  • d) napojów alkoholowych,
  • e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 • 7. Zakazane jest:
  • a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
  • b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
  • c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.
 • 8. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca i bez smyczy.
 • 9. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
 • 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 • 11. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
 • 12. Organizator może dokonać zmian w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia.
 • 13. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
 • 14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • 15. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.u-jazdowski.pl
 • Koncert w parku przed Zamkiem Ujazdowskim. Wstęp wolny.
 • Wejście od godziny 18:00. Prosimy o wcześniejsze przybycie z uwagi na konieczność zostawienia swoich danych i złożenia oświadczenia o stanie zdrowia w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID19.
 • Prosimy o przestrzeganie zasady dystansowania społecznego, noszenie maseczek, częstą dezynfekcję dłoni.
 • Od 12/08 do 15/08 droga dojazdowa do Zamku Ujazdowskiego od ulicy Agrykola będzie wyłączona z ruchu. Prosimy o dojazd komunikacją miejską, rowerem, pieszo albo pozostawienie auta poza terenem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
14/08/2020
19:00
Kalendarz wydarzeń
Instytucja finansowana przez
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości
Partnerzy medialni