Prace zakupione do Kolekcji Sztuki Współczesnej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

 • Kolekcja Sztuki Współczesnej
  Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

 •  

 • Dzieła sztuki zakupione w 2015 roku
 • Gromadzona od 1992 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Kolekcja Sztuki Współczesnej konsekwentnie realizuje ambitne zadania, polegające na możliwie kompleksowym ukazaniu cech wyróżniających sztukę polską ostatnich dekad, a zarazem uwypukleniu jej relacji ze znaczącymi postawami i tendencjami sztuki światowej. Zbiory Kolekcji są w przeważającej mierze wypadkową bogatego programu Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski prezentującego sztukę w procesie przemian, a zatem są także wykładnią przyjętego procesu obserwacji postaw, praktyk i strategii artystycznych w obszarze sztuki współczesnej.

  • Niezmiennie ważne pozostaje odniesienie do źródeł inspiracji polskiej sztuki współczesnej z przełomu lat 60. i 70. XX wieku, które były zdeterminowane doświadczeniami konstruktywizmu i konceptualizmu. W Kolekcji znaleźć można silną reprezentację klasyków neoawangardy polskiej, m.in. prace takich artystów jak Roman Opałka, Włodzimierz Borowski, Edward Krasiński, Stanisław Dróżdż, Jarosław Kozłowski, Józef Robakowski, Natalia LL, Krzysztof Wodiczko czy Teresa Murak.

 • Dokonania artystów lat 80. i 90, których prace stanowią cały czas trzon zbiorów, manifestują się różnorodnością poszukiwań i stopniowym zacieraniem granic gatunkowych, poszerzając obszar doświadczeń w zakresie języka sztuki. Z tego okresu szczególnie istotne znaczenie mają realizacje z lat 90. zaliczane do nurtu polskiej sztuki krytycznej, której najwybitniejsi przedstawiciele debiutowali w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

  • Polityka wzbogacania Kolekcji o nowe nabytki opiera się na określonych priorytetach. Jednym z nich jest poszerzanie reprezentacji o klasyczne dzieła sztuki konceptualnej, która nadal stanowi żywy punkt odniesienia dla strategii i działań w obszarze sztuki najnowszej. Monitorowanie najbardziej istotnych fenomenów sztuki współczesnej, które manifestują się przede wszystkim w twórczości wybitnych artystów średniego pokolenia, daje możliwość poszerzania Kolekcji o aktualnie powstające dzieła o istotnym znaczeniu artystycznym. I wreszcie pozyskiwane do Kolekcji Centrum Sztuki Wspoółczesnej Zamek Ujazdowskiego prace młodych, obiecujących artystów nadają zbiorom transformacyjną dynamikę i potencjał związany z dokonującymi się na bieżąco przekształceniami żywego pola sztuki.

 • W 2015 roku instytucja zakupiła do Kolekcji prace, które są komentarzami do wątku sztuki konceptualnej autorstwa wybitnych artystów tego nurtu. Praca Jana Świdzińskiego jest komentarzem kontekstualnym, a obiekt przestrzenny Andrzeja Dłużniewskiego adoptuje konceptualny program do formuły sztuki geometrycznej.

  • Do zbioru reprezentującego znaczące osiągnięcia w obszarze polskiej (przede wszystkim) sztuki po roku 2000 włączone zostały prace Normana Leto, Karola Radziszewskiego, Rafała Milacha i Heidrun Holzfeind. Prace tych artystów są też pochodną programu merytorycznego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, realizowanego w ostatnich pięciu latach.

 • Nabyte w 2015 roku dzieła są przykładem poszukiwań i badawczego podejścia do rzeczywistości zarówno przez artystów młodszego pokolenia jak i tych, których pozycja i dokonania na trwałe sytuują się w obszarze najbardziej istotnych dokonań w sztuce polskiej.

  • 1. Jan Świdziński, Mielnik, 1981, 24 plansze z fotografiami i tekstami 49,5x60 cm; 3 plansze z tekstami 50x41 cm

  • 2. Andrzej Dłużniewski, Słońce II, 1991, obiekt przestrzenny; sklejka, akryl, 360x90x90 cm

  • 3. Norman Leto, Photon: sekwencja Dziecko z Downem, 2014, wideo, pętla 3 min. 30 sek., ed. 1/3

  • 4. Norman Leto, Photon: sekwencja Poza ludzkość, 2014, wideo, pętla 50 sek., ed. 1/3

  • 5. Rafał Milach, 7 Rooms, 2008-2009/2014, zestaw 6 fotografii; 2 fotografie 100x125 cm, 4 fotografie 50x63 cm; 5 fotografii w ed. 1/7 + 2ap, 1 fotografia w ed. ¼ + 2ap

  • 6. Karol Radziszewski, Fag Fighters: Prolog, 2007, wideo, 14 min. 30 sek., ed. 1/3 + 1ap

  • 7. Karol Radziszewski, Fag Fighters: Prolog, 2007, fotografia barwna, 75x100 cm, ed. 2/3 + 1ap

  • 8. Heidrun Holzfeind, Za Żelazną Bramą (Behind the Iron Gate), 2009, wideo, 55 min., ed. 2/5

 • Zakupów do Kolekcji Sztuki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dokonano przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 •  

 • Dzieła sztuki zakupione w 2014 roku
 • Kolejne zakupy do Kolekcji Sztuki Współczesnej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zrealizowane dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w znacznym stopniu poszerzają ten zbiór, pozostający jednym z najważniejszych zbiorów sztuki współczesnej w Polsce. Nabyte w 2014 roku dzieła są przykładem poszukiwań i badawczego podejścia do rzeczywistości zarówno przez artystów młodszego pokolenia jak i tych, których pozycja i dokonania na trwałe sytuują się w obszarze najbardziej istotnych dokonań w sztuce polskiej.

  • Zestaw zakupionych prac jest bardzo różnorodny w zakresie użytych środków. Prace o charakterze niekonwencjonalnych obiektów przestrzennych (Robert Rumas, Roman Stańczak, Olaf Brzeski) dobrze korespondują z realizacjami wideo DVD, VHS (Karolina Breguła, Konrad Smoleński), a także z fotografią (Katarzyna Górna) i malarstwem (Jakub Julian Ziółkowski).

 • Prace te również cechuje uchwycenie istotnych objawów zmian, jakie dokonują się w sztuce współczesnej. W ramach obecnych tendencji do zacierania się granic pomiędzy poszczególnymi dziedzinami, a także wykorzystania najnowszych technologii, zakupione w 2014 roku dzieła charakteryzują się wysokim poziomem warsztatowym, znaczącym potencjałem interpretacji korespondującym z aktualnymi wątkami humanistyki.

  • 13 stycznia 2015 roku odbyła się konferencja prasowa w Centrum Sztuki Wspoółczesnej Zamek Ujazdowski, na której nowa dyrektor Małgorzata Ludwisiak zaprezentowała plany rozwojowe instytucji i program artystyczny na 2015 rok.

 • Podczas konferencji przedstawiono również informację na temat zakupów do Kolekcji Sztuki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, jakich dokonano przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • 1. Olaf Brzeski, Blask, 2013, stal, 140 x 110 x 12 cm, unikat

  • 2. Konrad Smoleński, Rysunek, 2001, wideo VHS 3' 30'', ed.2/7

  • 3. Karolina Breguła, Wyjście / Leaving, 2013, 16:9, HD, blue ray, czas 2 min., ed. 1/5

  • "Kamera Wideo" / "Video Camera", 2007, format 4;3, dvd, ed 3/5

  • 4. Roman Stańczak, Misquic, 1992, aluminium, wosk, drewno, unikat

  • 5. Katarzyna Górna, Madonny, 1997, 3 fotografie odbitki z pliku cyfrowego na papierze fotograficznym, 150 x 110 cm, oprawione, ed. 10/10+ 2 ap, numer kopii 9

  • 6. Robert Rumas, Las Vegas - niewalaszka, 1996/2013, rzeźba, żywica epoksydowa, wys. 198 cm

  • 7. Jakub Julian Ziółkowski, Genesis, 2013, olej na desce, 28 x 36 cm

 •  

 • Dzieła sztuki zakupione w 2013 roku
 • Kolekcja Sztuki Współczesnej gromadzona przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski pozostaje jednym z najważniejszych w Polsce zbiorów sztuki współczesnej. Ukazuje autonomiczne cechy sztuki polskiej w kontekście ważnych dzieł i nazwisk reprezentujących sztukę światową. Zakupy do kolekcji w 2013 roku, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizują podstawowe założenia rozbudowywania Kolekcji w stronę zbioru multidyscyplinarnego starającego się uchwycić najbardziej aktualne tendencje w sztuce polskiej które odnoszą się do prac powstałych wcześniej autorstwa klasyków polskiej awangardy.

  • 1. Zbigniew Warpechowski, Dialog ze śmiercią, 1976, fotografia czarno-biała

  • 2. Józef Robakowski, Idę, 1973, wideo

  • 3. Leszek Golec, Z dwóch energii dziwnie trzecia, 1996, 3 fotografie, każda 13x18

  • 4. Maks Cieślak, Dr Fauścik, 1721, 2009, wideo

  • 5. Franciszek Orłowski, Pocałunek miłości, 2008, wideo

  • 6. Maciej Pisuk, Pod skórą 2010/2011, cykl fotografii 50 x 60 cm, 7 sztuk

  • 7. Konrad Pustoła, Niedokończone domy, 2005, 3 fotografie 120 x 160 cm

  • 8. Wojciech Wieteska, PL/1989 2004, cykl 4 fotografii 40 x 60 cm

  • 9. Agnieszka Polska, Five Short Videos, 2012, wideoinstalacja, instalacja pięciokanałowa

  • 10. Artur Żmijewski, Wybrane prace 2006-2012 wideo: Katarzyna (Helena) , 2012, 1500;  Barbara, 2012, 1500; Zofia, 2012, 1500

  • 11. Radek Szlaga, ke'znakifiaty 2012 dwa obiekty malarskie z projektu Freedom Club

 •  

 • Dzieła sztuki zakupione w 2012 roku
 • Kolekcja Sztuki Współczesnej gromadzona przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski pozostaje jednym z najważniejszych w Polsce zbiorów sztuki współczesnej. Ukazuje autonomiczne cechy sztuki polskiej w kontekście ważnych dzieł i nazwisk reprezentujących sztukę światową. Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 200 000 złotych zostały w mijającym roku zakupione następujące dzieła polskich artystów, wpisujące się w charakter Kolekcji instytucji:

  • 1. Mirosław Bałka, Winterreise, 2003, tryptyk wideo

  • 2. Jan Chwałczyk, Portret sztuki, 1972, obiekt-obraz z tekstem i fotografią

  • 3. Wanda Gołkowska, Dezaprobator, 1972; obiekt z papierowa taśmą zawierającą tekst manifestu

  • 4. Alicja Żebrowska, Zatrudzanie / Exertising, 2004, film wideo, dwie wersje: 24 i 11 minut

  • 5. Wojciech Prażmowski, zestaw 20 fotografii z cyklu Biało-Czerwono-Czarna, 2009

  • 6. Maurycy Gomulicki, Sierotka Marysia, fotografia barwna, obiekt, 2010

  • 7. Katarzyna Przezwańska, Liść, obiekt, 25 x 8 cm, 2011

  • 8. Wojciech Bąkowski, Robienie nowych światów, 2010, film wideo, 5'30

  • 9. Piotr Bosacki, Kompletne bzdury, 2011, film wideo 7 minut + 5 obiektów-kolaży

  • 10. Mateusz Sadowski, Filmy z domu, 2011, film wideo, 6'45''